close
تبلیغات در اینترنت
کنگره ها وهمایش های گفتاردرمانی
loading...

گفتار درمانی

کنگره ها وهمایش های گفتاردرمانی

اطلاعیه های سایت
بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)


آدرس :

یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷


تلفن تماس :

۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴
ایمیل :
speech_clinic@yahoo.com
---------------------------------------------
تــوجـــه :
---------------------------------------------
*تشکیل جلسه درمانی در منزل در صورت ضرورت امکان پذیر است.*

---------------------------------------------

تعرفه تبلیغات کلینیک گفتار درمانی (یوسف آباد)

کلانساختار در داستان گویی کودکان کاشت حلزونشده، عقبمانده ذهنی و مقایسه آن با کودکان طبیعی فارسی زبان 4 تا 5 ساله

مقدمه: يكي از مهارتهايي كه ميتواند نشان دهنده پیشرفت كودكان در مهارتهای اجتماعي و تحصیلي باشد مهارت داستانگويي است. از آنهائیكه بررسي رشد گفتار و زبان كودكان طبیعي و كودكان دچار اختلالات رشد گفتار و زبان برای گفتاردرمانگران ضروری است يكي از روشهايي كه مهارتهای گفتار و زبان را ميتوان سنجید، استفاده از توانايي داستانگويي كودكان است. اين مطالعه كلان ساختار (موقیت، رويداد آغازين، تلاش و پیامد) را در داستانگويي كودكان دچار تاخیر (كاشت حلزون شده، عقب مانده ذهني)و طبیعي فارسي زبان بر اساس مدت دستور داستان بررسي میكند. اهداف مطالعه اين بودند كه تعیین ميكند كه آيا در كلان ساختار داستان بین كودكان دچار تاخیر و طبیعي تفاوت وجود دارد.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

نویسندگان:سکینه رحیمی مهر ، لعیا غلامی تهرانی، الهام اصل شیرین

شهریاری بازدید : 4 یکشنبه 13 آبان 1397 زمان : 11:8 نظرات ()

هدف: مهارت داستان گويي كودكان به عنوان يک پايه مهم و پیشبیني كننده اكتساب مهار تهای خواندن، نوشتن، تحصیلي و اجتماعي است. ارزيابي داستانگويي رويكردی غني برای توصیف رشد زبان در محیط های اولیه كودكي ميباشد . اين پژوهش با هدف توصیف برخي از ساختارهای زباني در كودكان 5 - 4 ساله سالم و دچار تاخیر رشد گفتار و زبان (کاشت حلزون شده و عقب - مانده ذهنی) انجام شد.

روش بررسی: پژوهش مقطعي و توصیفي- تحلیلي حاضر بر روی 26 كودک طبیعي و 30 كودک دچار تاخیر رشد گفتار و زبان  كودک كاشت حلزون شده و 15 كودک عقب مانده ذهني) با روش نمونه گیری در دسترس صورت پذيرفت. داده های گفتار توصیفي با روش توصیف تصوير تهیه شد. سپس نتايج محاسبه در برگه ثبت نتیجه آورده ميشود . داده های به دست آمده با استفاده از آزمونهای پارامتريک يومن ويتني و نان پارامتريک تي مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند.

 

 

نویسندگان: سکینه رحیمی مهر  ، لعیا غلامی تهرانی، الهام اصل شیرین

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

 

شهریاری بازدید : 3 پنجشنبه 03 آبان 1397 زمان : 12:5 نظرات ()

ساخت و بررسی اعتبار و روایی ابزار ارزیاب مکیدن نوزادان

زمینه واهداف : اهمیت كنترل مهارت های مكیدن اولیه سال ها مورد تاكید محققین واقع شده است و نیاز به ابزار قابل اطمینان برای ارزيابي مكیدن نوزادان تازه متولد شده در تحقیقات متعددی ذكر شده است. دراين مطالعه به ساخت و كارا بودن دستگاه ارزياب مكیدن نوزادان Infant sucking tester(IST) به منظور پرداخته شد .


روش ها : در پژوهش حاضر، مكیدن 20 نوزاد سالم به صورت آزمون، بازآزمون به فاصله 15 دقیقه و همچنین مكیدن 15 نوزاد نارس بوسیله دستگاه IST مورد بررسي قرار گرفت. در پايان، میانگین فشار حاصل از مكیدن گروه نوزادان سالم طي بار اول و دوم به صورت جداگانه و میانگین های مربوط به مكیدن گروه نوزادان نارس نیز با میانگین اولین مكیدن گروه نوزادان سالم مورد تجزيه وتحلیل و مقايسه قرار گرفت .

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:پیام سید کلاته  ، سروش فارسیانی، مهدي دهقان، فاطمه اکبریان، حق شناس، دکتر ثریا خفري

شهریاری بازدید : 6 یکشنبه 22 مهر 1397 زمان : 11:3 نظرات ()

مقیاس کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلال صدا (IVQLP ): تحلیل عاملی

مقدمه: يكي از حوزههای مهم در ارزيابيهای كیفیت زندگي مرتبط با سلامت ، بررسي مباحث مربوط به ادراكات و احساساتي است كه بیماران در پي تبعات ناشي از اختلالات صدايشان گزارش ميكنند. هدف مطالعه حاضر بررسي ساختار عاملي پرسشنامه ارزيابي كیفیت زندگي در بیماران ايراني مبتلا به اختلالات صدا (IVQLP ) ميباشد كه مبتني بر تحلیلهای عاملي اكتشافي و تأيیدی است.

روش: افراد شركت كننده در مطالعه حاضر متشكل از 280بیمار (174مرد و 106زن)با تشخیص MTD ، ضايعات خوشخیم حنجره مانند پولیپ و ندوت، فلجي يكطرفه تار صوتي و سرطان حنجره بود. جهت ارزيابي ابعاد مختلف IVQLP ، از شیوه تحلیل مؤلفه های اساسي استفاده گرديد و به منظور تائید عاملهای استخراج شده و بررسي روايي سازه پرسشنامه مذكور از تحلیل عاملي

تأيیدی استفاده گرديد.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:علی دهقان ، فریبا یادگاري ، علی عسگري، پرفسور رونالد شرر، پیمان دبیر مقدم

شهریاری بازدید : 10 یکشنبه 15 مهر 1397 زمان : 12:16 نظرات ()

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثیر موسیقي و تحريكات دهاني پیش تغذيه ای بر زمان دستیابي به تغذيه دهاني مستقل در دو گروه از نوزادان نارسي كه در بخش مراقبت های ويژه نوزادان بیمارستان شهید بهشتي اصفهان بستری شده بودند؛ انجام گرديد.


مواد و روش : در اين مطالعه كارآزمايي بالیني، 20 نوزاد (دختر و پسر) شركت داشتند كه به صورت تصادفي به دو گروه مداخله 2 و 1 فرستاده شدند.  ، معیارهای ورود شامل سن جنیني 32- 30 هفته، اندازه متناسب با سن حاملگي، دريافت تغذيه كامل با لوله، وجود ثبات فیزيولوژيک در نوزاد، عدم دريافت داروهای آرام بخش، تايید وضعیت شنوايي سالم نوزاد با تست های غربالگری و معیارهای خروج شامل وجود مشكلات پزشكي نظیر ديسپلازی برونكوپلمونری، ناهنجاری های قلبي – دهاني، خونريزی داخل بطني درچه 3 و 4، نكروز معده – روده ای، عدم رضايت والدين، بدحال شدن نوزاد در طي مداخله در نظر گرفته شد. گروه مداخله 1 تحريكات دهاني پیش تغذيه ای را به تنهای و گروه 2 علاوه بر آن، موسیقي را نیز دريافت كردند. جهت تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 20 استفاده شد. داده ها در ابتدا با آزمون كولموگروف- اسمرينوف بررسي و نرمال بودن متغیرها نشان داده شد؛ سپس با آزمون تي مستقل تجزيه و تجلیل انجام شد.


یافته ها: استفاده مداخله چندگانه موسیقي به همراه تحريكات دهاني باعث تسريع در رسیدن به تغذيه دهاني مستقل مي گردد. نوزادان گروه 1/7 و 2 روز زودتر به تغذيه دهاني مستقل دست يافتند؛ همچنین يک روز زودتر از گروه يک مرخص شدند. اگرچه اين تفاوت معني دار نبود اما ارزشمند است.


نتیجه گیری : اگرچه تحريكات دهاني پیش تغذيه ای بر كاهش مدت زمان دستیابي به تغذيه دهاني مستقل موثر است؛ ولي موسیقي اين تاثیر را افزايش نمي دهد.

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:محدثه غلامیان عارفی ، فاطمه درخشنده ، مریم معروفی

شهریاری بازدید : 14 یکشنبه 08 مهر 1397 زمان : 12:2 نظرات ()

تاثیر راهنمایی شناختی بر مولفه هاي اکوستیکی نواي گفتار در کودکان بهنجار 12 - 8 سال

زمینه و اهداف: در صوت درماني، رويكرد راهنمايي شناختي از طريق تحريک الگوهای تفكر و تصويرسازیهای معنايي ذهني نهفته در تكالیف منجربه استخراج رفتار صوتي موردنظر ميشود. در اين پژوهش، از راهنماهای شناختي برای تغییر مولفه های اكوستیكي نوای گفتار در كودكان بهنجار استفاده شده است .

روشها: پژوهش حاضر به شیوه كارآزمايي بالیني بر روی 120 كودک بهنجار ( 60 مذكر و 60 مونث)  8-12 ساله انجام شد.کودکان مورد مطالعه از روی 6 جمله حاوی کلمات کلیدی به ترتیب  «بلند »، «آرام» « هل داد» « و « بالا » « «خوشحال »، «ناراحت»، دو مرتبه ( قبل و بعد از ارايه راهنمايي شناختي) خواندند. مولفه های اكوستیكي نوای گفتار شامل فركانس پايه، شدت، ديرش و تغییرات آنها در تكالیف فوق با استفاده از نرمافزار praat مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .


یافته ها: يافته ها نشان داد میانگین فركانس پايه در كلیه كلمات كلیدی و جملات مورد بررسي ( به استثنای جمله حاوی كلمه کلیدی « هل داد ») در كلیه محدوده های سني و جنسي بعد از ارايه راهنمايي شناختي افزايش معنادار (0.05> P  ) يافت. میانگین شدت نیز در جم ت حاوی كلمات كلیدی «بلند »، «آرام»،  « هل داد» ،« بالا »، «خوشحال » و «ناراحت» كاهش يافت. ( 0.05 > P) تغییرات ديرش نیز در كلیه جمGHت و كلمات كلیدی به لحاظ آماری معنادار بود ( 0.05 > P)
بحث و نتیجه گیری: راهنماييهای شناختي ميتواند بدون تحمیل هیچگونه الگوی بیروني، جنبه های مختلف نوای گفتار را در كودكان بهنجار فارسي زبان تغییر دهد. مطالعات بعدی ميتوانند قابلیت استفاده از رويكرد راهنمای شناختي را در درمان مشكلات نوای گفتار كودكان فارسي زبان مورد مطالعه قرار دهند .

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:سیده زهره موسوي ، سیده مریم خدامی ، یحیی مدرسی ، محمدکمالی

شهریاری بازدید : 11 یکشنبه 01 مهر 1397 زمان : 17:13 نظرات ()

مقایسهي مهارتهاي تشخیص شنوایی و بینایی، تطابق شنوایی-بینایی و خواندن شفاهی در دانشآموزان کمشنوا و نارساخوان

زمینه و هدف:خواندن را مي توان ارزشمندترين وتقريبا پرتكرارترين تمرين مدرسه برای دانش آموزان دانست. به همین دلیل مطالعه پیچیدگيهای اين فرآيند از سهولت و البته اهمیت بسیاربالايي برخوردار است. نارساخواني و كمشنوايي دوحیطه چالشآفرين در فرآيند اكتساب سواد هستند. اگرچه مطالعات زيادی درمورد ويژگيهای خواندن در اين افراد انجام شده اما مطالع هی مقايسه های بین اين دو اختلالات صورت نگرفته است. چنین مقايسه های میتواند به يافتن راهكارهای درماني مناسب تر برای هرگروه و درک بهتر فرآيند خواندن كمک نمايد. هدف اين پژوهش مقايسه وبحث درمورد مهارت های تشخیص و تطابق شنوايي وبینايي ومهارت خواندن بین دوگروه دانش آموزان كمشنوا و نارساخوان پايه دوم وسوم ابتدايي است.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

تهیه کنندگان: لیلا اعزازی - مهدی خدادوست- ، لعیا غلامی تهرانی -  مهدي جباري نوقابی

شهریاری بازدید : 18 سه شنبه 27 شهريور 1397 زمان : 8:52 نظرات ()

تاثیر یکپارچگی حسی بر مهارت هاي زبان بیانی در اختلالات طیف اوتیسم: مروري بر مطالعات

هدف:اختلالات طیف اوتیسم شامل سندرم های ناهمگن عصبي–تكاملي متعددی است.كودكان دارای اين اختلالات به انواع مشكلات رشدی در زمینه حسي، حركتي و ارتباطي دچارند. از جمله مشكلات حسي آن ها شامل پاسخ های بیش از حد وكمتر از حد به تحريكات حسي و يا عدم توانايي درهماهنگي حسها با يكديگر میباشد. درمان يكپارچگي حسي (SIT)  يكي از خدمات بسیار رايج برای كودكان دارای اختلالات طیف اوتیسم میباشد و شامل فعالیتهايي برای بهبود سیستم های حسي دهلیزی، عمقي، شنوايي و لمسي است SIT. عملكرد طبیعي مغز را در برابر تحريكات حسي كه شامل پاسخ مناسب به تحريكات و ايجاد هماهنگي و تلفیق حسها يا يكديگر است،باز مي گرداند. از آنهايي كه سلامت عملكرد مغزی در برابر تحريكات حسي لازمه رشد زباني است،هدف از اين مطالعه مرور مقالات منتشر شده در زمینه تعیین اثر SIT بر مهارت های زبان بیاني كودكان دارای اختلالات طیف اوتیسم مي باشد......

 

برگرفته از:حوریا حسینی ایمنی ، تارا فلاح کفشگري ، سحر منتظر مطلق

نویسندگان:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

شهریاری بازدید : 19 یکشنبه 18 شهريور 1397 زمان : 12:32 نظرات ()

بررسی تاثیر آموزش ارزیاب بر ارزیابی ادراکی بر اساس شاخص GRBAS

زمینه و اهداف: صوت يكي از جنبه های گفتار است كه در روند برقراری ارتباط نقش مهمي ايفا مي كند. اختلالات درصوت بر كیفیت زندگي فرد تاثیر گذاشته و فعالیتهای فردی و اجتماعي او را محدود ميكند. ارزيابي صدا نخستین گام در روند درمان اختلالات صوت است. ارزيابي ادراكي يک معیار پايه ای و گلد استاندارد است كه برای بررسي كیفیت صوت و شدت اختلالات استفاده ميشود. شاخص ادراكي GRBAS كیفیت صوت را براساس 5 پارامتر توصیف ميكند: شدت كلي اختلالات) G (، ناصافي صدا) R (، نفس آلودگي صدا) B (، ضعف صدا) A (، تلاش و تق در صدا) S(. هر پارامتر از 1 تا 3 درجه بندی ميشود. اين شاخص ساده و روش اجرای آن سريع است اما استفاده از اين روش نیاز به آموزش و تربیت شنیداری دارد. با توجه به اينكه آموزش و تجربه ارزياب بر قضاوت ادراكي اثر ميگذارد، هدف از اجرای اين پژوهش بررسي تاثیر آموزش ارزياب بر قضاوت ادراكي بر 5 پارامتر شاخص GRBAS ميباشد.......

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نوسندگان:شمیم حسینی فر ، فرهاد ترابی نژاد

شهریاری بازدید : 13 یکشنبه 11 شهريور 1397 زمان : 12:22 نظرات ()

مقایسه دیرش کلمه در کودکان کاشت حلزون شده و داراي شنوایی طبیعی مقطع دبستان

اهداف و زمینه: از جمله خطاهای زبر زنجیری گفتار در كودكان كاشت حلزون شده، ميتوان به سرعت پايین و ديرش زياد گفتار اشاره كرد. با توجه به اهمیت ديرش در انتقال آهنگ و مفهوم بودن گفتار، هدف از مطالعه حاضر مقايسه ديرش كلمه در كودكان كاشت حلزون و دارای شنوايي طبیعي در قالب تكالیف تقلید و خواندن بود.
روشها: مطالعه از نوع توصیفي-تحلیلي به صورت بررسي مقطعي و غیرمداخله ای بود كه روی 31 كودک كاشت حلزون و 32 كودک دارای شنوايي طبیعي مقطع دبستان انجام شد. نمونه گیری و ضبط صدا در يک فضای ساكت صورت گرفت. از آزمودني خواسته شد كلمه "بله" را كه به صورت نوشتاری در اختیار وی قرار ميگرفت به صورت خبری، پرسشي و تعجبي بخواند. سپس همین كلمه را بر اساس صدای ضبط شده ی يک متخصص گفتاردرمان، كه پخش ميشد، تقلید كند. ضبط صدا توسط نرم افزار Praat و تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار spss صورت گرفت.....

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: مرضیه حسنوند 1، فرهاد ترابی نژاد 2، جمیله ابوالقاسمی

شهریاری بازدید : 21 یکشنبه 04 شهريور 1397 زمان : 11:9 نظرات ()

والدین ایرانی درمورد تکامل گفتار و زبان کودکان چه می دانند؟

زمینه و اهداف: آغاز به حرف زدن و درک و بیان زبان يک دستاورد قابل توجه و مهم در دوران كودكي است. گفتار تولید صداهای معنادار و زبان يک فعالیت ذهني است كه شامل عملكرد دركي و بیاني بوده و به محیط كودک وابسته بوده و با تكامل هیجاني و شناختي نیز در ارتباط مي باشد.تعامل والدين با كودک در سه سال اول به عنوان يک عامل كلیدی در تكامل زبان مي باشد. تنها حدود 25 درصد كودكان با تاخیر های تكاملي قبل از ورود به مدرسه تشخیص داده مي شوند. با توجه به اين كه سطح آگاهي و دانش والدين مي تواند در همه حیطه های تكامل كودک نقش داشته باشد بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعیت دانش والدين ايراني در مورد تكامل دوران ابتدای كودكي بخصوص تكامل گفتار و زبان طراحي و اجرا گرديد........

 

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:الهام حبیبی، فیروزه ساجدی ، نیکتا حاتمی زاده، سهیلا شهشهانی پور

شهریاری بازدید : 18 یکشنبه 28 مرداد 1397 زمان : 10:15 نظرات ()

بررسی روایی افتراقی آزمون تصویري بیان دستور زبان فارسی در کودکان

مقدمه: امروزه شناسايي معتبر كودكان دچار آسیب ويژه زباني (SLI ) به عنوان يک ضرورت و يک چالش مطرح شده است. برای مقابله با اين چالش، اكثريت آسیب شناسان گفتار و زبان، تركیبي از آزمونهای هنجار شده، آزمونهای معیار-مرجع و ارزيابيهای غیررسمي را در روند تشخیصي استفاده ميكنند. عدم وجود يک آزمون زباني رسمي كه بتواند به طور قابل اعتماد در تشخیص كودكان SLI از كودكان طبیعي مورد استفاده قرار گیرد، يكي از مشكلات آسیب شناسان گفتار و زبان در ايران است. در راستا ی حل اين مشكل، آزمون تصويری بیان دستور زبان فارسي برای كودكان 4 -6 ساله طراحي شده است. اين آزمون، از روايي و اعتبار -مناسبي برخوردار است. اما لازم است روايي افتراقي آن جهت استفاده در شرايط بالیني، مشخص شود. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسي روايي افتراقي آزمون تصويری بیان دستور زبان فارسي ميباشد.........

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:فاطمه حارث آبادی، تکتم مالکی شاه محمود ، زهرا قیومی انارکی ، زهرا مجیدي ، تکتم یعقوبی

شهریاری بازدید : 25 یکشنبه 21 مرداد 1397 زمان : 11:13 نظرات ()

بررسی تحول برخی ساخت هاي دستوري در کودکان طبیعی 4 تا 6 ساله فارسی زبان

مقدمه: كاربرد ساختهای دستوری در زبان بیاني، ماهیت رشدی دارد، لذا انتظار ميرود كه در روند رشد طبیعي، همان طور كه كودک بزرگتر ميشود، كاربرد صرفي- نحوی او نیز پیشرفت كند. همچنین، اين رشد، در سالهای اولیه سريعتر از سالهای بعدی اتفاق ميافتد و در میان كودكان كوچکتر نسبت به كودكان بزرگتر، تغییرات زيادی در سرعت رشد مشاهده ميشود. لذا جهت بررسي ماهیت رشدی اين مؤلفه در زبان فارسي، مطالعه ای با هدف بررسي تحول برخي ساختهای دستوری در كودكان طبیعي 5 تا 6 ساله انجام گرفت........

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:فاطمه حارث آبادي، محدثه غلامیان عارفی ، طاهره سیما شیرازی، عباس عبادي ، مهدي دستجردي کاظمی


شهریاری بازدید : 22 یکشنبه 14 مرداد 1397 زمان : 14:39 نظرات ()

طراحی آزمایه حافظه بینایی ناکلمات هم آوا و تعیین ویژگی هاي روان سنجی آن در کودکان دبستانی

زمینه و اهداف: حافظه بینايي بخشي از حافظه فعال محسوب مي شود كه در امر نوشتن بسیار كارآمد و لازم است و مسئول ذخیره سازی اطلاعات بینايي مي باشد. دانش آموزان برای يادگیری و نوشتن حروف هم آوا میبايست از حافظه بینايي خوبي برخوردار باشند. حروف هم آوا استفاده شده در اين تحقیق شامل 13 حرف مي باشند كه شامل {ت، ط؛ ح، ه؛ ق، غ؛ س، ث، ص؛ ض، ز، ذ، ظ}مي باشند. هدف از انجام اين پژوهش ساخت آزمايه ای مي باشد كه از طريق ناكلمات حاوی حروف هم آوا بتواند دانش آموزان دارای حافظه بینايي عادی و ضعیف را از يكديگر تمیز بدهد.


روش ها: شركت كنندگان در اين پژوهش شامل 247دانش آموز عادی (153 پسر و 95 دختر عادی)و 94دانش آموز دارای اختلال ديكته نويسي (56 پسر و 38دختر)بودند. از آنها خرده آزمون املا آزمون تشخیصي خواندن دكتر شیرازی و آزمايه حافظه بینايي ناكلمات هم آوا گرفته شد. نظر معلم نیز جهت تايید بررسي ها در باره املای آزمودني ها گرفته شد. برای بررسي روايي از نظر 11 متخصص گفتار درماني و زبان شناسي استفاده شد. جهت تعیین همبستگي بین خرده آزمون املا و آزمايه حافظه بینايي از ضريب همبستگي پیرسون استفاده گرديد. جهت بررسي پايايي از شیوه آزمون-بازآزمون با فاصله 7الي 10استفاده قرار گرفت.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: مهدي جمالی، طلیعه ظریفیان، عطیه اشتري، سمانه حسین زاده، فاطمه کیانی

شهریاری بازدید : 20 یکشنبه 07 مرداد 1397 زمان : 12:35 نظرات ()

میانگین امتیاز دهی رشد جمله براي کودکان طبیعی 2/5 تا 5/5 سال فارسی زبان

هدف: "امتیاز رشد جمله" در زبان انگلیسي يک روش كمّي و بالیني مبتني بر روند رشد اكتساب نحو است كه برای ارزيابي كاربرد قواعد دستور زبان در گفتار خود انگیخته استفاده ميشود. اين مطالعه با هدف ساخت امتیاز رشد جمله به بررسي توانايي های صرف و نحو كودكان فارسي زبان ميپردازد.
روش بررسی: مبتني بر توالي رشد، به اجزای 8 زيرمجموعه دستوری زبان فارسي از 1 تا 6 امتیاز داده و جدول امتیاز رشد جمله ساخته شد. نمونه گفتار آزاد 115 كودک 30تا 65 ماهه ی طبیعي و فارسي زبان در حین بازی و توصیف تصاوير به روش صوتي ضبط شد. صد گفته پیوسته كودكان بر اساس قواعد نرم افزار SALT رمزگذاری شدند تا از اين نرم افزار برای تحلیل داده ها استفاده شود......

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:ناهید جلیله وند ، محمد کمالی، یحیی مدرسی، یلدا کاظمی

شهریاری بازدید : 32 یکشنبه 31 تير 1397 زمان : 11:24 نظرات ()

کیفیت زندگی والدین کودکان داراي لکنت

زمینه و اهداف: بروز لكنت در كودكان باعث ايجاد تغییراتي در كودک و خانواده ی وی مي شود. اين تغییرات تاثیر منفي بر شرايط زندگي والدين كودک مي گذارد. بروز لكنت باعث ايجاد استرس در والدين، صرف هزينه و زمان زياد برای درمان، اختصاص زمان كمتر برای خود و ديگران و موارد منفي ديگری مي شود. بنابراين پس از بروز لكنت تمام جنبه های سلامت والدين مثل: سلامت جسماني و روانشناختي آن ها تحت تاثیر قرار مي گیرد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه كیفیت زندگي والدين كودكان دارای لكنت با والدين كودكان طبیعي مي باشد.
روش ها:در اين مطالعه كه بصورت توصیفي-تحلیلي و مقطعي-مقايسه ای انجام پذيرفت، 57 والد كودكان دارای لكنت و 44 والد كودكان طبیعي شركت داشتند. برای بررسي كیفیت زندگي والدين از پرسشنامه WHOQOL-BREF استفاده گرديد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری كولموگروف اسمیرنوف و من ويتنییو انجام گرديد......

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:سید ابوالفضل تهیدست ، بنفشه منصوري ، لیلا سلیمانیان

شهریاری بازدید : 28 سه شنبه 26 تير 1397 زمان : 11:21 نظرات ()

مقایسه کیفیت زندگی والدین کودکان داراي اختلالات گفتار و زبان با والدین کودکان طبیعی

زمینه و هدف: مطالعات پیشین نشان داده اند كه نگهداری و مراقبت از كودكي با اختلالات مزمن مثل: فلج مغزی، اوتیسم، عقب ماندگي ذهني و ساير ناتواني های رشدی مي تواند تاثیرات منفي بر شرايط زندگي پدر و مادرها بگذارد. هر يک از اختلالات گفتار و زبان در رشد كودک، به طور جدی عملكرد كل خانواده را تحت تاثیر قرار مي دهد و اعضای خانواده با مشكلات زيادی روبرو مي شوند. در مطالعاتي بر روی افراد مبتلا به سندرم داون، اختلالات طیف اوتیسم و هم چنین در فلج مغزی رابطه ی بین اختلالات گفتار و زبان و كیفیت زندگي نشان داده شده است. باتوجه به اين كه تاكنون مطالعه ای به بررسي تاثیراختلالات گفتار و زبان كودكان بر روی كیفیت زندگي والدين نپرداخته است، اين تحقیق با هدف مقايسه كیفیت زندگي والدين كودكان دارای اختلالات گفتار و زبان با والدين كودكان طبیعي انجام شد.......

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

تهیه کنندگان:، سید ابوالفضل تهی دست ، نعیمه فتحی،زهرا بدخشی، مهسا آقازمانی

شهریاری بازدید : 25 یکشنبه 17 تير 1397 زمان : 11:31 نظرات ()

طراحی آزمایه حافظه فعال شنیداري و بررسی روایی و پایایی آن

زمینه و اهدف: با توجه به نقش حافظه فعال شنیداری در اكتساب زبان كودكان و ارتباط آن با رشد جوانب مهم زبان مانند اكتساب واژگان و همین طور توانايي اين سیستم در ذخیره سازی اطلاعات و دستكاری آنها را در يک دامنه ی زماني كوتاه مدت در اين پژوهش بر آن شديم تا با استفاده از ناكلمه كه منعكس كننده ی عملكرد واقعي حافظه ی فعال شنیداری است ابزاری مناسب برای بررسي عملكرد حافظه فعال شنیداری تهیه كرده تا با كمک آن علاوه برتعیین دقیق ظرفیت اين حافظه ، بتوان قابلیت دستكاری اطلاعات توسط اين سیستم را نیز بررسي كرد.
روش ها:اين مطالعه مقطعي و از نوع ابزارسازی بود. ابتدا كلمات و ناكلمات تعیین گرديد پس از طراحي آزمايش پرسش نامه ی روايي محتوايي شامل 16 كلمه در بخش كلمه و 16 ناكلمه در بخش ناكلمه جهت محاسبه ی روايي محتوايي در اختیار صاحب نظران موضوعي قرار گرفت. جامعه آماری اين پژوهش، كودكان فارسي زبان 9 الي 14 ساله ی فارسي زبان شهر تهران بودند كه به روش نمونه گیری چند مرحله ای 96 نفر از كودكان 9 الي 14 ساله ی فارسي زباني مدارس ابتدايي (پايه های سوم تا ششم) و راهنمايي (هفتم و هشتم) شهر تهران انتخاب شدند. آزمايه طی دو مرحله (مرحله اول اجرای آزمايشي و مرحله دوم اجرای نهايي و تعیین پايايي آزمايش) اجرا گرديد.
یافته ها:نتايج نشان مي دهد كلمات و ناكلمات دارای روايي محتوايي مي باشند. میانگین امتیاز آزمودني ها در بخش كلمه 8/49، نا کلمه 7/76 و میانگین مجموع امتیاز ها 16/25 به دست آمد. بین اجراهای متوالی نیز ضریب همبستگی 1/00 در سطح معناداری (0/001>p
وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری: اين يافته ها نشان مي دهد آزمايه حافظه شنیداری بدست آمده برای آزمودنی های اين مطالعه ازروايي و پايايي مناسبي برخوردار است.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

تهیه کنندگان: پریا پرهیزکار شهري ، مرتضی فرازي ، اکبر بیگلریان ، فاطمه رفیعی ، نگار سلیمانی

شهریاری بازدید : 37 سه شنبه 29 خرداد 1397 زمان : 11:13 نظرات ()

بررسی برخی ازمهارتهاي کاربردشناسی درکودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و 6 سال - مرزي 9

زمینه و اهداف: انسان موجودی است اجتماعي كه همواره در پي برقراری ارتباط باهم نوعان خود بوده وخواستار انتقال افكار، احساسات و عواطف خود به ديگران و دريافت متقابل ارتباطات ازآنها مي باشد، كه مهمترين و رايج ترين راه برقراری ارتباط استفاده از زبان است. كودكان عقب مانده ی ذهني آموزش پذير و مرزی مهارت های گفتار و زبان را تا حدی همانند، همتايان طبیعي خود براساس سن عقلي مي آموزند اما ممكن است در ارتباط با همتايان مشكلاتي داشته و دارای عزت نفس پايین و نقص انگیزشي باشند. همچنین ممكن است تاخیراتي را در رشد ارتباطات، مهارت های حل مساله نشان دهند كه همگي در تعامل موثر با ديگران اثر دارد . در اين مقاله برخي از مهارت های پراگماتیک از قبیل آغازگر نامناسب، انسجام، استفاده از بافت، ارتباط مناسب و زبان كلیشه ای مورد بررسي قرار گرفته است..................

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

تهیه کنندگان:اکبر بهرامی  ، مریم خرم روز، پرستو خلیلیان، مطهره میرصادق

شهریاری بازدید : 34 دوشنبه 07 خرداد 1397 زمان : 10:51 نظرات ()

بررسی ارتباط بین شدت اختلال بلع و شاخص ناتوانی اختلال بلع در بیماران سکته مغزي

زمینه و اهداف: اختلالات بلع در بیماران سكته مغزی يک مشكل نسبتا" شايع است؛ كه در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع توسط آسیب شناس گفتار و زبان ؛ باعث عوارض گوناگوني مانند؛ عفونت ريه،سوءتغذيه وكاهش وزن و يا حتي مرگ بیمار مي شود. علاوه بر اين موارد اختلالات بلع مي تواند روی همه ی جنبه های زندگي فرد اعم از كار، اوقات فراغت و موقعیتهای اجتماعي اثرات منفي ميگذارد و منجر به كاهش كیفیت زندگي فرد ميشود. بنابراين كیفیت زندگي يک مقیاس اندازه گیری مهم در افراد مبتلا به اين اختلالات ميباشد. اختلالات بلع در بیماران سكته مغزی بر حسب جايگاه و وسعت ضايعه مغزی ،با شدت های مختلف بروز مي كند كه برحسب شدت اختلالات بلع هم، عوارض آن نیز متفاوت خواهد بود.هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بین شدت اختلالات بلع و نمرات حاصل از شاخص ناتواني اختلالات بلع به عنوان شاخصي برای بررسي كیفیت زندگي اين بیماران بود.


شهریاری بازدید : 46 دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 زمان : 10:32 نظرات ()

رشد حرکت بیانگر اشاره کردن در کودکان فارسی زبان طبیعی از 12 تا 16 ماهگی : یك مطالعه ي طولی

زمینه و هدف : انسانها پیش از رسیدن به توانمندی برقراری ارتباط كلامي از حركات بیانگر برای برقراری ارتباط با ديگران استفاده ميكنند. اشاره كردن يكي از مهمترين حركت بیانگر است. اين مطالعه رشد حركت بیانگر اشاره كردن را از 12 تا 16 ماهگي، در 11كودک فارسي زبان دارای رشد طبیعي بررسي ميكند.
روشها: در اين مطالع هی اولي يازده كودک 12 تا 16 ماه_ی فارسي زبان تهراني با استفاده به روش غیراحتمالي هدفمند و در با شیوه گلوله برفي ماهي يک مرتبه مورد بررسي قرار گرفتند. در هر جلسه، اين بازی آزاد و در فضايي نیمه ساختار يافته تعامل مادر– كودک با هدف بررسي حركت بیانگر اشاره كردن ضبط ويديويي شد. نتايج حاصل از ارزيابي و كدگذاری 20درصد از فیلم های تهیه شده توسط 2 ارزياب ديگر، مورد بررسي قرار گرفتند. توصیف دادهها با آماره های توصیفي صورت گرفت و جهت تحلیل از از آزمون اندازه گیری های مكرر و مقايسه ی دوتايي استفاده شد . تمامي تحلیلها با نرمافزار spss (ويرايش 22 ) انجام شد.

یافته ها: تفاوت میانگین بسامد حركت بیانگر اشاره كردن از 12 تا 16 ماهگي معنيدار بود (p=0/001) . البته مقايسه ی هر يک از سنین 14، 15  و 16 ماهگي با 12 ماهگي نیز تفاوت فزايندهای را در بسامد حركت بیانگر اشاره كردن نشان داد ،  p<0/05)  درحالیكه تفاوت میان 2 ماه متوالي معنادار نبود (p>0/05 )به جز سن 14ماهگي در مقايسه با سن 13 ماهگي (p=0/017 )مقدار ICC بعنوان ملاک اعتبار توافق میان ارزيابان استفاده گرديد و مقدار آن 90 درصد به دست آمد.
بحث و نتیجه گیری: به طور كلي بررسي روند رشد حركت بیانگر اشاره كردن حاكي از افزايش بسامد آن طی 12 تا 16 ماهگي است. به نظر ميرسد روند رشد حركت بیانگر اشاره كردن از الگوی جهاني پیروی ميكند و به فرهنگ وابسته نیست.

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:زهرا بابائی 1، طلیعه ظریفیان 2، عطیه اشتري 3، عنایت اله بخشی 4

شهریاری بازدید : 43 چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 زمان : 10:30 نظرات ()

تعیین عوامل غیرزبانی پیش بینی کننده رشد زبان شفاهی در کودکان فارسی زبان پیش دبستانی کاربر کاشت حلز

اهداف و زمینه: با توجه به اهمیت شناسايي عوامل غیرزباني تعیین كننده در پیش آگهي میزان پیشرفت مهارت های شنوايي، گفتاری و زباني در كودكان دچار آسیب شنوايي و با در نظر گرفتن اين مسئله كه تا كنون مطالعه جامعي در اين زمینه بر روی كودكان فارسي زبان انجام نگرفته، هدف از انجام اين مطالعه، تعیین عوامل پیش بیني كننده رشد زبان شفاهي در كودكان پیش دبستاني دچار آسیب شنوايي بود.
روش ها: اين پژوهش از نوع مقطعي و توصیفي-تحلیلي بود. تعداد 18كودک پیش دبستاني كاربر كاشت حلزون تحت آموزش در يكي از مراكز توان بخشي كودكان كم شنوا و ناشنوا در شهر شیراز كه معیارهای ورود به پژوهش را داشتند، به روش در دسترس انتخاب شدند. كودكان بر اساس نتايج حاصل از مقیاس سنجش رشد نیوشا و ASQ در قالب دو گروه با رشد زبان شفاهي خوب و ضعیف قرار گرفتند. جهت تعیین عوامل غیرزباني پرسشنامه ای توسط محققین طراحي گرديد و روايي محتوايي آن طي نظرسنجي از 10نفر گفتاردرمانگر مورد تايید قرار گرفت. پرسشنامه در اختیار والد قرار گرفته و پس از تكمیل داده ها وارد نرم افزار spss شدند و با استفاده از آزمون های آماری كای- دو و يو من-ويتني در سطح معني داری 0.05 مورد تحلیل قرار گرفتند.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: محمد مجید اوریادي زنجانی 1، مریم وهاب 2، مونا کیانی، محبوبه عادلی

شهریاری بازدید : 47 سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 زمان : 9:8 نظرات ()

توانایی تکرارکلمه و ناکلمه در کودکان طبیعی و داراي کاشت حلزون 6-4 ساله فارسی زبان

زمینه و اهداف: كمیت و كیفیت تجارب شنیداری ميتواند بر روی حافظه تأثیرگذار باشد. تكرار كلمه و ناكلمه - حافظهء واجشناسي را بررسي ميكند. هدف از اين پژوهش مقايسه توانايي تكرار كلمه و ناكلمه در كودكان 4-6 ساله فارسي زبان طبیعي و دارای كاشت حلزون است.
روش ها: 10كودک دارای كاشت حلزون به صورت نمونه های در دسترس و 10 كودک طبیعی به صورت تصادفي  ساده در بازه 4-6 سال وارد پژوهش شدند. برای بررسي توانايي تكرار كلمه از خرده آزمون تكمیل واجي آزمون رشد زبان ( دامنه ی نمره بین 0-28 است). و برای تكرار ناكلمه از تكلیف تكرار ناکلمه ( دامنه ی نمره بین 0-53 است) افشار (1392) استفاده شد. تمامی داده ها با نرم افزار spss 16 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: نتايج نشان داد تكرار كلمه و ناكلمه به ترتیب در دو گروه طبیعي (1/43+_ 26/5، 2/86 +_ 50/30 ) و دارای کاشت حلزون ( 5/10 +_ 11/30 ، 10/19 +_21/30) تفاوت معناداری با هم دارند( 0/05 > P ).
بحث و نتیجه گیری: حافظهء واجشناسي در كودكان كم شنوا نسبت به كودكان xبیعي ضعیف است. ازآنهاييكه تكلیف تكرار ناكلمه برخلاف تكرار كلمه صرفاً متكي بر حافظهء واجشناسي است، درنتیجه عملكرد كودكان دارای كاشتحلزون در تكلیف تكرار ناكلمه ضعیفتر از تكرار كلمه است.

 

برگرفته از :پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:نسیم امین رسولی 1 ، ریحانه محمدي

شهریاری بازدید : 39 سه شنبه 28 فروردين 1397 زمان : 12:54 نظرات ()

مقایسه خطاهاي خواندن دانش آموزان نارساخوان و کم شنواي خفیف تا متوسط شهر مشهد

اهداف و زمینه: خواندن فرآيند درک گفتار نوشته شده ميباشد و هدف از خواندن، كسب موفقیت در درک معنای متن خوانده شده ميباشد. نارساخواني وكم شنوايي دوحیطه چالش آفرين در فرآيند اكتساب سواد هستند. اگرچه مطالعات زيادی درمورد ويژگيهای خواندن دراين افراد انجام شده اما مطالعه ی مقايسه ای بین اين دو اختلالات صورت نگرفته است. چنین مقايسه ای مي تواند به يافتن راهكارهای درماني مناسب تر برای هرگروه و درک بهتر فرآيند خواندن كمک نمايد. هدف اين پژوهش مقايسه خطاهای خواندن در دو گروه مي باشد.
روش ها: در اين پژوهش كه از نوع مقطعي و توصیفي-تحلیلي ميباشد، 54 كودک تکزبانه فارسي زبان (31 نفرنارساخوان و 23 نفركمشنوا)از پايه های دوم و سوم دبستان انتخاب شدند.گزينش دانش آموزان به شیوه نمونه گیری در دسترس و از بین مدارس و مراكز اختلالات يادگیری شهر مشهد صورت گرفت. تک زبانه بودن و عدم ابتلا به اختلالات نورولوژيک، شنوايي طبیعي، تحصیل در مدرسه عادی، افت شنوايي بین 26 تا 55 دسي بل، حداقل 1سال استفاده از سمعک در دوره تحصیل، عدم استفاده از وسیله كمک شنیداری غیرسمعک(گروه كم شنوا) ملاكهای ورود و خروج آزمودني ها بود. در اين پژوهش از آزمون محقق ساخت خواندن و نوشتن در دانشآموزان دبستاني (تهراني 1380) استفاده شد و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(18) تجزيه وتحلیل گرديد بررسي نرمال بودن داده ها با آزمون كلموگروف اسمیرنوف و شاپیروويلک و بررسي اختلاف میانگین نمرات با آزمون های تي مستقل و من ويتني انجام شد.
یافته ها: از بین تمام خطاها در هر دو گروه و هر دو پايه خطای تركیب اشتباه پربسامدترين خطا بود. اما تنها در خطای حذف حرف در پايه سوم تفاوت معنادار مشاهده شد(0/05 >p )و گروه نارساخوان خطای بیشتری را نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: از آنها كه تعداد خطای حذف حرف در دانش آموزان نارساخوان بیشتر است ميتوان گفت كه احتمالا نقص حافظه ی واجي در اين گروه بیشتر ميباشد. شايد بتوان از مجموع موارد فوق نتیجه گرفت كه عملكردهای مربوط به پردازشهای واجي در نارساخوانها بیشتر از گروه كم شنوا آسیب ديده است و ميتوان احتمال داد بیشتر مشكلات سوادآموزی در كودكان كم شنوا ناشي از مشكل شنوايي و در كودكان نارساخوان ناشي از مشكلات واجي باشد. كه در نظر گرفتن اين نتیجه مي تواند در امر درمان كمک كننده باشد.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:لیلا اعزازي 1، لعیا غلامی تهرانی 2، مونس رضایی 3، مهدي جباري نوقابی

شهریاری بازدید : 40 پنجشنبه 16 فروردين 1397 زمان : 9:49 نظرات ()

تعیین پایایی بین و درون ارزیاب آزمون ارزیابی گفتار افراد مبتلا به شکاف کام براساس CAPS-A) CAPS-Augment)(نسخه

مقدمه: شكاف لب و كام يكي از شايع ترين نقايص مادرزادی است. افراد مبتلا به شكاف كام ويژگي های گفتاری خاصي دارند كه با ارزيابي ادراكي گفتار، توسط آسیب شناسان گفتار و زبان، شناسايي مي شوند . ارزيابي ادراكي، استانداردی طلايي برای ارزيابي گفتار است. بر اساس اين ويژگي های گفتاری و شیوع شكاف كام، لازم است از آزموني پايا، برای ارزيابي ادراكي خطاهای گفتاری افراد مبتلا به شكاف كام استفاده نمود.


مواد و روش ها: در اين مطالعه توصیفي -تحلیلي و مقطعي، ارزياب ها به منظور تعیین اعتبار درون و بین ارزياب "آزمون ارزيابي گفتار افراد مبتلا به شكاف كام براساس CAPS-A "نسخه آذری " نمونه گفتاری 20 كودک 10-4 ساله مبتلا به شکاف کام، مراجعه كننده به كلینیک دانشكده توانبخشي تبريز، توسط دو ارزياب(باتجربه و كم تجربه) مورد ارزيابي قرار گرفتند ، 50 درصد از نمونه ها بطور تصادفي انتخاب و بعد از دو هفته، توسط همان ارزياب ها ارزيابي شدند. مواد گفتاری شامل 31 جمله ، 35 واژه كنترل شده و گفتار پیوسته بود. میزان اعتماد درون ارزياب واژه ها و جملات با استفاده از ضريب همبستگي درون طبقه ای (2 ICC )و اعتماد بین ارزياب آنها با استفاده از ICC و ضريب همبستگي كندال تعیین گرديد.


یافته ها: میانگین میزان اعتماد درون ارزياب با استفاده از ICC برای ارزياب كم تجربه 0/317 و برای ارزياب با تجربه 0/380 برآورد گرديد. میانگین میزان اعتماد بین ارزياب با استفاده از ICC، 0/244  و با ضريب همبستگي كندال ، 0/49 برآورد گرديد.


نتیجه گیری: اين ابزار از اعتماد درون و بین ارزياب نسبتا" متوسط و قابل قبول ،برای ارزيابي گفتار افراد مبتلا به شكاف كام  ساله مبتلا به شكاف كام - برخوردار بود. از اين ابزار میتوان به عنوان ابزاری پايا در مطالعات مربوط به گفتار كودكان آذری زبان 10-4 ساله مبتلا به شکاف کام استفاده نمود.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:، حمیده علیی، معصومه حبیبی، مژده جمالی، گلاویژ کریمی جوان

 

شهریاری بازدید : 39 سه شنبه 08 اسفند 1396 زمان : 12:28 نظرات ()

بررسی توانایی واژه یابی در بیماران مبتلا به ام اس با استفاده از سه آزمون روانی معنایی، روانی واجی و

اهداف و زمینه: اسكلروز چندگانه (ام اس)يک بیماری التهابي مزمن سیستم اعصاب مركزی است كه در سالهای اخیر در ايران بهاور نگران- كننده ای در حال افزايش است. بازيابي واژه يكي از حوزه هايي است كه بايد در اين بیماران مورد بررسي قرار گیرد. هدف اصلي پژوهش حاضر تعیین توانايي واژه يابي در بیماران مبتلا به ام اس 20 تا 50 ساله فارسي زبان با استفاده از سه آزمون رواني معنايي، رواني واجي و تولید معاني هم آواها ميباشد.


روش ها: در اين پژوهش، عملكرد نامیدن 90 بیمار مبتلا به ام اس از نوع عودكننده-بهبوديابنده با نمره EDSS شش و كمتر از آن در سه آزمون نامیدن (آزمون رواني معنايي، آزمون رواني واجي، و آزمون تولید معاني هم آواها) با 90 فرد سالم كه از نظر سن، جنس و میزان تحصیلات با گروه مورد مطابق بودند، مقايسه گرديد. آزمون تولید معاني هم آواها متشكل از 16 هم آوای متداول در زبان فارسي است. در آزمون رواني معنايي از دو تكلیف (میوه ها و حیوانات) و در آزمون رواني واجي از سه تكلیف (حرف "آ"، حرف "ف"، و حرف "س")استفاده شد......

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:مونا ابراهیمی پور

شهریاری بازدید : 49 سه شنبه 24 بهمن 1396 زمان : 11:43 نظرات ()

تجزیه و تحلیل آکوستیك گفتار جهت اتوماتیك سازي تشخیص پرخیشومی

زمینه و اهداف :پارامترهای آكوستیک مختلفي برای تشخیص پر خیشومي سیگنال گفتاری در مطالعات مختلف استفاده شده است. اين پارامترهای آكوستیک مربوط به آشفتگي فركانس و دامنه، نويز سیگنال و ارزيابي های كپسترات هستند. بسیاری از محققان بر اين عقیده هستند كه درفرايند تولید گفتار پروسه های غیر خطي وجود دارد كه با استفاده از پارامترهای ذكر شده قابل بررسي نیست. با توجه به وجود اثرات غیر خطي بر پرخیشومي، استفاده از Nonlinear dynamic(NLD)features در تشخیص پر خیشومي سیگنال گفتاری ضروری است. هدف اين مطالعه استفاده از پارامترهای غیر خطي در تشخیص اتوماتیک پر خیشومي سیگنال گفتاری در سطح جمله است.

روش ها: در اين مطالعه افراد مبتلا به شكاف كام از كلینیک شكاف كام دانشكده توانبخشي شهر اصفهان و افراد طبیعي كه از لحاظ سن وجنس متناسب با افراد مبتلا به شكاف كام انتخاب شدند. پس از قرار گیری آزمودني در اتاق آكوستیک، میكروفن در فاصله 6 سانتي متر سمت راست دهان مراجع قرار گرفت، . در مرحله بعد از آزموني خواسته خواهد شد نمونه های گفتاری ارايه شده توسط آزمونگر را به بطور واضح و طبیعي تكرار كند. ضبط صدا از طريق میكروفن C417 omni-directional condenser lavalier AKG Acoustics انجام شد. اين میكروفون به يک دستگاه ركوردر صوتي ديجیتال پرتابل متصل مي شود و اين ركوردر صدار را تقويت و با فركانس نمونه برداری 44.1 كیلو هرتز ديجیتايز و ثبت مي كند.........

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:فاطمه ابناوي 1 ، مرضیه گلاب بخش 2

شهریاری بازدید : 52 سه شنبه 10 بهمن 1396 زمان : 9:27 نظرات ()

سطح آسیب زبانی در کودکان داراي اختلال دیسلکسی

زمینه و اهداف: رابطة بین اختلالات زبان اولیه و اختلالات يادگیری كودكان دير زماني است كه دانسته شده است. برای يافتن شواهد علمي در مورد اين رابطه از پاتولوژیهای مختلف زبان كمک گرفته ميشود. به عنوان مثال ديسلكسي و آسیب ويژۀ زبان (SLI )اخیرأ به صورت تظاهرات مختلف يک مشكل زيربنايي واحد در نظرگرفته شده اند كه فقط به لحاظ شدت و يا مرحلة بروز متفاوتند. در اين مقاله سعي بر آن است كه سطح آسیب زبان شفاهي در كودكان دارای ديسلكسي مورد بررسي قرار گیرد.


نکات اصلی: اين كه كودكان دارای ديسلكسي مشكلات زيربنايي زبان را تجربه كرده اند موضوعي مورد توافق است؛ اما نوع مشكلات زباني اين كودكان مسئله ای است كه نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. آسیب زبان دركي در مقابل زبان بیاني، محدود بودن يا نبودن اختلالات زباني به سطح واجي، تفاوت در رشد واژگان، آسیب نحوی و تكواژشناختي از جمله موضوعات قابل بحث است.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: فریبا یادگاری

شهریاری بازدید : 66 چهارشنبه 29 آذر 1396 زمان : 8:12 نظرات ()

پرسشنامه پراکتر: رشد صداسازي در نوزادان

اهداف و زمینه: رشد و تكامل صداسازی يكي از رخدادهای اساسي در اولین سال زندگي كودک شناخته مي شود كه رابطه مستقیمي با رشد زبان در آينده دارد. هر گونه تاخیر يا اشكال در ظهور اين صداسازی ها مي تواند پیش بیني كننده اختلالات رشدی گفتارو زبان و متعاقبا زبان نوشتاری باشد. برای ارزيابي روند رشد اين صداسازی ها نیاز به ابزار مناسبي است كه بتوان با كمک خانواده به اطلاعات مناسب دست پیدا كرد. پرسشنامه پراكتر به شرط همراهي با داده های نوزادان فارسي زبان مي تواند پاسخي به اين نیاز باشد. هدف از مطالعه حاضر توصیف روند رشد صداسازی اولیه درنوزادان با استفاده از پرسشنامه پراكتر مي باشد تا میزان كارآيي اين ابزار مشخص گردد......

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:ریحانه نوروزي ، معصومه سلمانی ، ملیحه رفیعی3، بهاره منصوري ، منیره امینیان 

شهریاری بازدید : 25 چهارشنبه 26 مهر 1396 زمان : 11:37 نظرات ()

موارد کاربرد و عدم کاربرد نوروفیدبك در اختلالات یادگیري

روشهای موسوم به Neuromodulation (از قبیل؛ ECT ، rTMS ، tDCS ، و نوروفیدبک) تكنیکهايي هستند كه با تحت تاثیر قرار دادن سیستم عصبي مركزی، فرآيندهای حسي، حركتي، شناختي و رفتاری را تغییر ميدهند. در ايران، نوروفیدبک در بین روش های مذكور با اقبال زيادی مواجه شده است. به نظر مي رسد وجود نگرش هايي از قبیل بي ضرر و غیرتهاجمي بودن نوروفیدبک يكي از دلايل عمده ای باشد كه باعث شده است كه اين تكنیک
توسط بالینگران مختلف(پزشكي، توانبخشي و علوم رفتاری) بصورت سهیل گیرانه و بيرويه ای مورد استفاده قرار گیرد. در پانل حاضر ضمن نقد وضعیت موجود، موارد كاربرد و عدم كاربرد نوروفیدبک و همچنین روند صحیح استفاده از آن به ويژه در اختلالات يادگیری مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _1396 اردیبهشت

نویسندگان: دکتر محمد علی نظري

شهریاری بازدید : 83 سه شنبه 18 مهر 1396 زمان : 11:26 نظرات ()

ترجمه و بررسی روایی و پایایی آزمون لکنت دوران کودکی

اهداف و زمینه : عملكرد ارتباطي كودكان لكنتي به شیوه های مختلفي ارزيابي مي شود. آزمونهای استاندارد شده يک ابزار مهم برای ارزيابي مهارت های ارتباطي كودكان به ويژه لكنت هستند. هدف از اين مطالعه تهیه نسخه فارسي و بررسي روايي و پايايي آزمون لكنت دوران كودكي بود.

روش ها: اين پژوهش روی 40كودک لكنتي و 40كودک غیر لكنتي انجام شد. بعد از ترجمه و معادل سازی آزمون لكنت دوران
كودكي(Test of Childhood Stuttering:TOCS 9)به زبان فارسي ، روايي محتوايي و صوری اين آزمون بر اساس نظر صاحب نظران
مشخص شد. سپس برای تعیین روايي همزمان، اين آزمون به همراه آزمون سنجش شدت لكنت(3 Stuttering Severity Instrument 3 : SSI3 )بعنوان آزمون استاندارد طلايي بر روی 80كودک لكنتي و غیرلكنتي انجام شد. همچنین به منظور بررسي پايايي آزمون ازشیوه
های آزمون باز آزمون و ضريب آلفای كرونبا استفاده شد .

یافته ها: تمامي سوالات موجود در آزمون، ترجمه آسان، كیفیت مطلوب و همچنین روايي محتوايي و صوری داشتند .
همبستگي میان نمرات دو آزمون TOCS و   0/000>r = 0/92 )SSI3 1 P)بدست آمد و ضريب آلفای كرونبا برای كل آزمون (a= 91 p<0/000 )بود. همچنین نسخه فارسي آزمون TOCS پايايي آزمون – بازآزمون داشتند. ( p<0/000 ، ICC =0/97 .)

بحث و نتیجه گیری : نتاي[ حاصل از تحقیق حاضر بیانگر اين بود كه نسخه فارسي و معادg سازی شده آزمون لكنت دوران كودكي از روايي و پايايي قابل قبولي برای كودكان فارسي زبان برخوردار است.

 

برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:سارا نادري ، محمدرحیم شاهبداغی

 

شهریاری بازدید : 44 دوشنبه 10 مهر 1396 زمان : 11:31 نظرات ()

تدوین برنامه تربیت شنوایی دایکوتیك با همهمه چند گوینده و تأثیر آن بر توانایی بازشناسی گفتار در حضو

زمینه و اهداف: اختلالات پردازش شنوايي در كودكان با مشكلات ارتباطي و تحصیلي همراه است نقص شنوايي دايكوتیک يكي از علائم شايع در كودكان دچار اختلالات يادگیری به شمار مي رود. مطالعه حاضر با هدف تدوين يک برنامه تربیت شنوايي دايكوتیک انجام شد تا بتواند ضمن رفع يا كاهش نقص شنوايي دايكوتیک، توانايي كودک در بازشناسي گفتار در حضور نويز را افزايش دهد.

روش کار: آزمون های اعداد دايكوتیک تصادفي، كلمات و جملات رقابتي اطفال روی 47كودک6
-12 ساله بهنجار که مشکل تحصیلي نداشتند انجام شد. 52 كودک دارای اختلالات يادگیری ازنظر شنوايي دايكوتیک بررسي شدند و كودكاني كه در هريک از آزمون های كلمات و جملات رقابتي اطفال امتیاز نابهنجار در يک يا هر دو گوش خود داشتند در مطالعه وارد شدند. در نهايت 38كودک كه ازنظر سطح شنوايي محیطي بهنجار بودند، شرايط ورود به مطالعه را پیدا كردند.

شهریاری بازدید : 44 چهارشنبه 29 شهريور 1396 زمان : 11:8 نظرات ()

بررسی روند رشد تداعی واژه در کودک فارسی زبان تهرانی

اهداف و زمینه: يكي از اجزای اصلي زبان، معناشناسي است. با افزايش سن، بر تعداد واژگان فرد افزوده مي شود. اين كلمات در خزانة واژگان ذهني ، ذخیره و سازماندهي مي شوند. يكي از شیوه های برر سي سازماندهي بین كلمات، آزمون
تداعي كلمه است. در اين آزمون، فرد بايد با فاصله بعد از هر كلمه ای كه می شنود، اولین كلمه ای را كه به ذهنش میر سد بگويد. مطالعه حاضر به بررسي تداعي كلمه در اسامي و صفات در دانش آموزان پاية اول و پنجم دبستان مي پردازد.

روش ها: در اين پژوهش مقطعي، 72دختر و پسر در دو پایه ی اول و پنجم دبستان به شیوۀ نمونه گیری خوشه ای از مدارس مناطق 1 و7و 17 تهران انتخاب شدند. آزمون تداعي واژه كه روا و پاياست بر روی آنها انجام شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسي و تحلیل قرار گرفت.

 

برگرفته از : پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: مریم ملکیان، زهرا بابایی

شهریاری بازدید : 40 چهارشنبه 22 شهريور 1396 زمان : 11:17 نظرات ()

طراحی و اجراي

اهداف و زمینه: روند ورود دانشجو به يک حرفه از بدو پذيرش وی در آن رشته آغاز میشود. عضويت در حرفه فرد را به پايبندی به اصول و ارزشهای حرفه و دروني سازی آنها ملزم میكند. دانشجويان گفتاردرماني در فرآيند تصمیم گیری های اخلاقي با مشكلات حرفه ای از ساده تا پیچیده روبرو مي شوند. تصمیمات حرفه ای تحت تاثیر اخلاق ها، باورها، ارزش ها، قضاوت حرفه ای، نیازهای مراجع و ساير فاكتورها قرار مي گیرد. بسته آموزشي اخلاق حرفه ای با هدف ارتقاء آگاهي دانشجويان نسبت به اصول رفتار حرفه ای و منشور حقوق بیماران طراحي و اجرا شد.
روش ها:در اين مطالعه مداخله ای، 22 دانشجوی گفتاردرماني) 16 دختر، 6پسر( مقطع كارشناسي ترم پنجم شركت نمودند. در انتهای نیمسال اول رفتار حرفه ای دانشجويان كارآموز با استفاده از چک لیست ارزشیابي رعايت نظم و اخلاق حرفه ای موجود در دفترچه ثبت فعالیتهای بالیني بررسي گرديد. میزان آگاهي دانشجويان نسبت به منشور حقوق بیمار از طريق پرسشنامه بررسي شد.

برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: نگین مرادي 1، درسا حامدي 2، علی قربانی 3، محمدجعفر شاطرزاده یزدي 4، مجید سلطانی

شهریاری بازدید : 71 سه شنبه 14 شهريور 1396 زمان : 10:25 نظرات ()

تسهیل کننده ها و بازدارنده ها دردرمان اختلالات گفتار و زبان کودکان

اختلالات گفتار و زبان از جمله مشكلاتي است كه ابعاد مختلف اجتماعي، نگرشي، رفتار كلامي و غیر كلامي، تعامل با ديگران، كسب تجربه و به يک معني وجوه متمايز انسان از ساير موجودات را تحت تاثیر قرار ميدهد. احساس ناتواني و بيكفايتي از ابعاد آزار دهنده ی پیامد اختلالات در برقراری ارتباط است.
برای آن كه اجرای روشهای درمان به رفع مشكلات ناشي از اختلالات و درمان نارساييهای برقراری ارتباط بیانجامد، بايد بتواند دستگاه عصبي و ادراكي كودک را به نحوی هدايت كند كه از تمام ظرفیت او به درستي استفاده شود. نیروها و امكانات ناچیز كودک بايد به نحوی به كار گرفته شوند كه با روند درمان همراه و همگام شوند.

 

 

برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسنده:علی قربانی

شهریاری بازدید : 43 یکشنبه 05 شهريور 1396 زمان : 10:12 نظرات ()

ترجمه و تطابق فرهنگی آزمون شناختی فیلادلفیا( PBAC )و بررسی روایی و پایایی آن در افراد مبتلا به آلزایمر

اهداف و زمینه: دمانس شايعترين اختلالات شناختي است كه شیوع قابل توجهي در بین افراد سالمند دارد. با توجه به روند پیر شدن جمعیت در كشور، شیوع اختلالات شناختي در جمعیت سالمندان و پیامدهای بهداشتي و اجتماعي كه اين اختلالات به دنبال دارد، تشخیص زودرس اين اختلالات ضروری ميباشد. آزمون شناختي مختصر فیلادلفیا (PBAC)، از آزمون هايي است كه به منظور تشخیص انواع دمانس طراحي شده است. درمطالعه حاضر اين آزمون به زبان فارسي ترجمه شده و روايي و پايايي آن در افراد مبتلا به آلزايمر فارسي زبان به دست آمد.
روش ها: نوع مطالعه از نوع ترجمه و تطابق فرهنگي و مقطعي توصیفي- تحلیلي ميباشد. پس از ترجمه آزمون طبق پروتكل IQOLA، كلمات و تصاوير طبق نظر صاحبنظران معادل سازی شد. نسخه فارسي آزمون PBAC بر روی 20فرد مبتلا به آلزايمر و 50فرد سالم انجام شد. به منظور بررسي پايايي 7تا 10روز بعد دوباره اين آزمون بر روی كل افراد بیمار و 30نفر فرد سالم انجام شد.

یافته ها: روايي صوری آزمون بالاتر از 0/90 می باشد. ثبات دروني با استفاده از آلفای كرونباخ در گروه سالم 0/63 و در گروه بیمار0/77 می باشد. ضريب همبستگي بین تعدادی از بخشهای آزمون ديده شد. ضريب تكرارپذيری(ICC) در گروه سالم 0/95 و در گروه بیمار 0/99 می باشد. نمره كل و زير آزمونهای آن بین دو گروه بیمار و سالم متفاوت بود.
بحث و نتیجه گیری: اين آزمون توانست بین دو گروه مبتلا به آلزايمر و سالم تفاوت قائل شود و از روايي و پايايي مطلوبي برخوردار بود كه با مطالعات گذشته هم راستا بوده است.

برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

نویسندگان: سمانه قاسملو 1، آذر مهري 2، شهره جلایی 3، وجیهه آقا ملایی

شهریاری بازدید : 54 شنبه 28 مرداد 1396 زمان : 11:11 نظرات ()

طراحی برنامه آموزش آگاهی واجی فارسی براي کودکان مدرسه رو و بررسی روایی محتوایی آن

اهداف و زمینه: آگاهي واجي يكي از مؤلفه های فرايند پردازش واجي است كه در كودكان دچار اختلالات خواندن مورد بررسي قرار گرفته است. آگاهي واجي شامل سه سطح آگاهي از هجا، آگاهي از واحدهای درون-هجايي و آگاهي از واج مي باشد. آگاهي از واج به معنای آگاهي بر ساختار صدايي كلمات و دستورزی آن ها مي باشد. بسیاری از كودكان مبتلا به اختلالات خواندن در مهارت های آگاهي از واج دچار مشكل مي باشند؛ لذا توجه به درمان آگاهي از واج در كودكان مبتلا به اختلالات خواندن اهمیت دارد. هدف از انجام اين تحقیق تهیه برنامه آموزش آگاهي از واج برای زبان فارسي (PATPP) برای كودكان مدرسه رو و استانداردكردن آن مي باشد.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع غیرتجربي و ابزارسازی مي باشد. به منظور تهیه برنامه آموزشي آگاهي از واج فارسي، با كلمات استاندارد از فهرست واژگان پايه كودكان فارسي زبان، يک قصه تهیه شد. سپس با درنظرگرفتن اصول راهنمای طراحي برنامه های مداخله ای آگاهي واجي، تمرينات مناسب زبان فارسي تدوين گرديد.

شهریاری بازدید : 63 شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:43 نظرات ()

ارزیابی و درمان آگاهی واجشناختی در کودکان نارساخوان

زمینه و اهداف: آگاهي واج شناختي بازشناسي، تمیز، دستكاری واحدهای مختلف زبان شفاهي اعم از هجا و آغاز و انتهای كلمات است. ارتباط دو جانبه بین يادگیری خواندن و آگاهي واج شناختي وجود دارد. شكلگیری اين ارتباط از سال های پیش از دبستان با افزايش واژگان كودک شروع و در دوران مدرسه هم ادامه پیدا ميكند. در قبل از مدرسه آگاهي واجشناختي ميتواند توانايي يادگیری مهارت خواندن را در سال اول و دوم مدرسه پیشبیني كند و در سال دوم توانايي خواندن كلمه توانايي آگاهي واجشناختي در سال چهارم را پیشبیني ميكند. در اين بخش اصول كلي ارزيابي و درمان آگاهي واج شناختي بحث ميشود.
نکات اصلی: بر اساس فرضیه نقص واجشناختي، كودكان نارساخوان در آگاهي واجشناختي و تناظر واج- نويسه مشكل دارند. آسیبشناس گفتار و زبان به دلیل دانشي كه از اختلالات آواشناختي و واجشناختي دارد نقش مهمي در ارزيابي آگاهي واجشناختي دارد.


برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسنده:زهرا سلیمانی 1

شهریاری بازدید : 42 یکشنبه 15 مرداد 1396 زمان : 10:32 نظرات ()

مقایسه کارایی دو نرم افزار CSSS و praat در محاسبه میانگین دیرش هجاهاي لکنت شده در افراد بزرگسال داراي لک

اهداف و زمینه: در ارزيابي و درمان افراد دارای لكنت، تعیین شدت لكنت از اهمیت ويژه ای برخوردار است. ازاينرو، بسیاری از پژوهشگران بدنبال طراحي مقیاسها و راهكارهای معتبری برای سنجش شدت لكنت هستند. اين پژوهش با هدف مقايسه كارايي دو نرم افزار نمره دهي
كامپیوتری به شدت لكنت (CSSS )و praat در محاسبه میانگین ديرش هجاهای لكنت شده انجام مي شود.
روش ها: در اين مطالعه توصیفي- تحلیلي، 35 فرد مبتلا به لكنت (26 مرد و 9 زن)واجد شرايط ورود به مطالعه كه بین 18تا 42سال (6.02± 26/23=m )سن داشتند، از طريق نمونه گیری در دسترس از كلینیک های گفتاردرماني شهر اصفهان انتخاب شدند. نمونه گفتار خودانگیخته افراد دارای لكنت، از طريق دوربین فیلم برداری ضبط شد. در اين پژوهش در دو تكلیف مجزا، سنجش میانگین ديرش سه تا از طولانی ترین علایم لکنت از طریق نسخه 2/0 برناه CSSS ونسخه 5/3/78 برنامه Pratt بررسی شد.

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: حسین رضائی 1، ندا طهماسبی گرمتانی 1، پیمان زمانی 1، محمد حسین حقیقی زاده 2، معصومه افشانی 3، فردوس تهذیب 3 علی حیدري

شهریاری بازدید : 47 سه شنبه 10 مرداد 1396 زمان : 10:21 نظرات ()

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی شاخص معلولیت صوتی در کودکان (PVHI)

اهداف و زمینه: شیوع اختلالات صوتي در كودكان بین 1 و 24% در مطالعات مختلف گزارش شده است. وجود مشكل صوتي ميتواند تأثیر منفي روی تعاملات اجتماعي كودكان داشته باشد. شاخص معلولیت صوتي در كودكان جهت پي بردن به علت اختلال صدا و بررسي تاثیر آن بر كیفیت زندگي كودک مورد استفاده قرار ميگیرد. هدف پژوهش حاضر بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي شاخص معلولیت صوتي در كودكان ميباشد.
روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصیفي- اعتبارسنجي ابزار بوده كه به صورت مقطعي روی 180 آزمودني كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شده بودند، در ارديبهشت و خرداد 95 در تبريز انجام شد. ابتدا نسخه اصلي پرسش نامه به زبان فارسي ترجمه شد و روايي محتوايي آن توسط 6 آسیب شناس گفتار و زبان و 2 مترجم مسلط به فارسي و انگلیسي مورد تايید قرار گرفت. در انتها نسخه نهايي در يک نمونه آزمايشي بررسي شد. نسخه فارسي شاخص معلولیت صوتي كودكان توسط والدين 135 كودک سالم (4. 47 % دختر، 6 .52 پسر) و 45کودک دارای اختلال صوتی (40% دختر و 60% پسر) که در فاصله سنی 7-12 سال قرار داشتند، تکمیل شد. همه پرسش نامه ها بعد دو هفته مجددا توسط والدین تکمیل شدند.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های توصیفی برای توصیف داده ها، ضریب آلفای کرونباخ به منظور تعیین پایاپایی ثبات درونی و آزمون ناپارامتری یومن ویتنی در سطح .  P≤0.05 برای مقايسه میانگینهای آزمون و بازآزمون استفاده شد.

یافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد كه نسخه فارسي شاخص معلولیت صوتي در كودكان دارای ثبات دروني عالي ميباشد؛ كل (a:0.941) عملکردی (a:0.828) جسمی (a:0.917) و هیجانی (a:0.795) همچنین به لحاظ آماری تفاوت میانگینهای آزمون و باز آزمون معني دار است.

بحث و نتیجه گیری: نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد كه نسخه فارسي شاخص معلولیت صوتي از روايي و پايايي بالايي برخوردار است و ميتواند به عنوان ابزاری مناسب در اختیار متخصصین قرار بگیرد.


برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: زینب خوشحال 1، علی جهان 2، مرتضی قوجازاده 3

شهریاری بازدید : 47 یکشنبه 01 مرداد 1396 زمان : 11:15 نظرات ()

تعداد صفحات : 2

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 291
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 305
 • آی پی امروز : 14
 • آی پی دیروز : 46
 • بازدید امروز : 42
 • باردید دیروز : 132
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 20
 • بازدید هفته : 276
 • بازدید ماه : 3,019
 • بازدید سال : 21,292
 • بازدید کلی : 224,517