close
تبلیغات در اینترنت
کنگره ها وهمایش های گفتاردرمانی
loading...

گفتار درمانی

کنگره ها وهمایش های گفتاردرمانی

اطلاعیه های سایت
بــه نام خـــدا


کلیـــنیــــک گـــفــتار درمـــانی (یــــوســـف آبـــاد)


آدرس :

یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی نرسیده به میدان سلماس، پلاک ۱۰۷ واحد ۷


تلفن تماس :

۵ - ۸۸۳۳۲۲۳۴
ایمیل :
speech_clinic@yahoo.com
---------------------------------------------
تــوجـــه :
---------------------------------------------
*تشکیل جلسه درمانی در منزل در صورت ضرورت امکان پذیر است.*

---------------------------------------------

تعرفه تبلیغات کلینیک گفتار درمانی (یوسف آباد)

کیفیت زندگی والدین کودکان داراي لکنت

زمینه و اهداف: بروز لكنت در كودكان باعث ايجاد تغییراتي در كودک و خانواده ی وی مي شود. اين تغییرات تاثیر منفي بر شرايط زندگي والدين كودک مي گذارد. بروز لكنت باعث ايجاد استرس در والدين، صرف هزينه و زمان زياد برای درمان، اختصاص زمان كمتر برای خود و ديگران و موارد منفي ديگری مي شود. بنابراين پس از بروز لكنت تمام جنبه های سلامت والدين مثل: سلامت جسماني و روانشناختي آن ها تحت تاثیر قرار مي گیرد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه كیفیت زندگي والدين كودكان دارای لكنت با والدين كودكان طبیعي مي باشد.
روش ها:در اين مطالعه كه بصورت توصیفي-تحلیلي و مقطعي-مقايسه ای انجام پذيرفت، 57 والد كودكان دارای لكنت و 44 والد كودكان طبیعي شركت داشتند. برای بررسي كیفیت زندگي والدين از پرسشنامه WHOQOL-BREF استفاده گرديد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری كولموگروف اسمیرنوف و من ويتنییو انجام گرديد......

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:سید ابوالفضل تهیدست ، بنفشه منصوري ، لیلا سلیمانیان

شهریاری بازدید : 2 سه شنبه 26 تير 1397 زمان : 11:21 نظرات ()

مقایسه کیفیت زندگی والدین کودکان داراي اختلالات گفتار و زبان با والدین کودکان طبیعی

زمینه و هدف: مطالعات پیشین نشان داده اند كه نگهداری و مراقبت از كودكي با اختلالات مزمن مثل: فلج مغزی، اوتیسم، عقب ماندگي ذهني و ساير ناتواني های رشدی مي تواند تاثیرات منفي بر شرايط زندگي پدر و مادرها بگذارد. هر يک از اختلالات گفتار و زبان در رشد كودک، به طور جدی عملكرد كل خانواده را تحت تاثیر قرار مي دهد و اعضای خانواده با مشكلات زيادی روبرو مي شوند. در مطالعاتي بر روی افراد مبتلا به سندرم داون، اختلالات طیف اوتیسم و هم چنین در فلج مغزی رابطه ی بین اختلالات گفتار و زبان و كیفیت زندگي نشان داده شده است. باتوجه به اين كه تاكنون مطالعه ای به بررسي تاثیراختلالات گفتار و زبان كودكان بر روی كیفیت زندگي والدين نپرداخته است، اين تحقیق با هدف مقايسه كیفیت زندگي والدين كودكان دارای اختلالات گفتار و زبان با والدين كودكان طبیعي انجام شد.......

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

تهیه کنندگان:، سید ابوالفضل تهی دست ، نعیمه فتحی،زهرا بدخشی، مهسا آقازمانی

شهریاری بازدید : 4 یکشنبه 17 تير 1397 زمان : 11:31 نظرات ()

طراحی آزمایه حافظه فعال شنیداري و بررسی روایی و پایایی آن

زمینه و اهدف: با توجه به نقش حافظه فعال شنیداری در اكتساب زبان كودكان و ارتباط آن با رشد جوانب مهم زبان مانند اكتساب واژگان و همین طور توانايي اين سیستم در ذخیره سازی اطلاعات و دستكاری آنها را در يک دامنه ی زماني كوتاه مدت در اين پژوهش بر آن شديم تا با استفاده از ناكلمه كه منعكس كننده ی عملكرد واقعي حافظه ی فعال شنیداری است ابزاری مناسب برای بررسي عملكرد حافظه فعال شنیداری تهیه كرده تا با كمک آن علاوه برتعیین دقیق ظرفیت اين حافظه ، بتوان قابلیت دستكاری اطلاعات توسط اين سیستم را نیز بررسي كرد.
روش ها:اين مطالعه مقطعي و از نوع ابزارسازی بود. ابتدا كلمات و ناكلمات تعیین گرديد پس از طراحي آزمايش پرسش نامه ی روايي محتوايي شامل 16 كلمه در بخش كلمه و 16 ناكلمه در بخش ناكلمه جهت محاسبه ی روايي محتوايي در اختیار صاحب نظران موضوعي قرار گرفت. جامعه آماری اين پژوهش، كودكان فارسي زبان 9 الي 14 ساله ی فارسي زبان شهر تهران بودند كه به روش نمونه گیری چند مرحله ای 96 نفر از كودكان 9 الي 14 ساله ی فارسي زباني مدارس ابتدايي (پايه های سوم تا ششم) و راهنمايي (هفتم و هشتم) شهر تهران انتخاب شدند. آزمايه طی دو مرحله (مرحله اول اجرای آزمايشي و مرحله دوم اجرای نهايي و تعیین پايايي آزمايش) اجرا گرديد.
یافته ها:نتايج نشان مي دهد كلمات و ناكلمات دارای روايي محتوايي مي باشند. میانگین امتیاز آزمودني ها در بخش كلمه 8/49، نا کلمه 7/76 و میانگین مجموع امتیاز ها 16/25 به دست آمد. بین اجراهای متوالی نیز ضریب همبستگی 1/00 در سطح معناداری (0/001>p
وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری: اين يافته ها نشان مي دهد آزمايه حافظه شنیداری بدست آمده برای آزمودنی های اين مطالعه ازروايي و پايايي مناسبي برخوردار است.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

تهیه کنندگان: پریا پرهیزکار شهري ، مرتضی فرازي ، اکبر بیگلریان ، فاطمه رفیعی ، نگار سلیمانی

شهریاری بازدید : 3 سه شنبه 29 خرداد 1397 زمان : 11:13 نظرات ()

بررسی برخی ازمهارتهاي کاربردشناسی درکودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر و 6 سال - مرزي 9

زمینه و اهداف: انسان موجودی است اجتماعي كه همواره در پي برقراری ارتباط باهم نوعان خود بوده وخواستار انتقال افكار، احساسات و عواطف خود به ديگران و دريافت متقابل ارتباطات ازآنها مي باشد، كه مهمترين و رايج ترين راه برقراری ارتباط استفاده از زبان است. كودكان عقب مانده ی ذهني آموزش پذير و مرزی مهارت های گفتار و زبان را تا حدی همانند، همتايان طبیعي خود براساس سن عقلي مي آموزند اما ممكن است در ارتباط با همتايان مشكلاتي داشته و دارای عزت نفس پايین و نقص انگیزشي باشند. همچنین ممكن است تاخیراتي را در رشد ارتباطات، مهارت های حل مساله نشان دهند كه همگي در تعامل موثر با ديگران اثر دارد . در اين مقاله برخي از مهارت های پراگماتیک از قبیل آغازگر نامناسب، انسجام، استفاده از بافت، ارتباط مناسب و زبان كلیشه ای مورد بررسي قرار گرفته است..................

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

تهیه کنندگان:اکبر بهرامی  ، مریم خرم روز، پرستو خلیلیان، مطهره میرصادق

شهریاری بازدید : 4 دوشنبه 07 خرداد 1397 زمان : 10:51 نظرات ()

پرسشنامه پراکتر: رشد صداسازي در نوزادان

اهداف و زمینه: رشد و تكامل صداسازی يكي از رخدادهای اساسي در اولین سال زندگي كودک شناخته مي شود كه رابطه مستقیمي با رشد زبان در آينده دارد. هر گونه تاخیر يا اشكال در ظهور اين صداسازی ها مي تواند پیش بیني كننده اختلالات رشدی گفتارو زبان و متعاقبا زبان نوشتاری باشد. برای ارزيابي روند رشد اين صداسازی ها نیاز به ابزار مناسبي است كه بتوان با كمک خانواده به اطلاعات مناسب دست پیدا كرد. پرسشنامه پراكتر به شرط همراهي با داده های نوزادان فارسي زبان مي تواند پاسخي به اين نیاز باشد. هدف از مطالعه حاضر توصیف روند رشد صداسازی اولیه درنوزادان با استفاده از پرسشنامه پراكتر مي باشد تا میزان كارآيي اين ابزار مشخص گردد......

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:ریحانه نوروزي ، معصومه سلمانی ، ملیحه رفیعی3، بهاره منصوري ، منیره امینیان 

شهریاری بازدید : 14 چهارشنبه 26 مهر 1396 زمان : 11:37 نظرات ()

موارد کاربرد و عدم کاربرد نوروفیدبك در اختلالات یادگیري

روشهای موسوم به Neuromodulation (از قبیل؛ ECT ، rTMS ، tDCS ، و نوروفیدبک) تكنیکهايي هستند كه با تحت تاثیر قرار دادن سیستم عصبي مركزی، فرآيندهای حسي، حركتي، شناختي و رفتاری را تغییر ميدهند. در ايران، نوروفیدبک در بین روش های مذكور با اقبال زيادی مواجه شده است. به نظر مي رسد وجود نگرش هايي از قبیل بي ضرر و غیرتهاجمي بودن نوروفیدبک يكي از دلايل عمده ای باشد كه باعث شده است كه اين تكنیک
توسط بالینگران مختلف(پزشكي، توانبخشي و علوم رفتاری) بصورت سهیل گیرانه و بيرويه ای مورد استفاده قرار گیرد. در پانل حاضر ضمن نقد وضعیت موجود، موارد كاربرد و عدم كاربرد نوروفیدبک و همچنین روند صحیح استفاده از آن به ويژه در اختلالات يادگیری مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _1396 اردیبهشت

نویسندگان: دکتر محمد علی نظري

شهریاری بازدید : 55 سه شنبه 18 مهر 1396 زمان : 11:26 نظرات ()

ترجمه و بررسی روایی و پایایی آزمون لکنت دوران کودکی

اهداف و زمینه : عملكرد ارتباطي كودكان لكنتي به شیوه های مختلفي ارزيابي مي شود. آزمونهای استاندارد شده يک ابزار مهم برای ارزيابي مهارت های ارتباطي كودكان به ويژه لكنت هستند. هدف از اين مطالعه تهیه نسخه فارسي و بررسي روايي و پايايي آزمون لكنت دوران كودكي بود.

روش ها: اين پژوهش روی 40كودک لكنتي و 40كودک غیر لكنتي انجام شد. بعد از ترجمه و معادل سازی آزمون لكنت دوران
كودكي(Test of Childhood Stuttering:TOCS 9)به زبان فارسي ، روايي محتوايي و صوری اين آزمون بر اساس نظر صاحب نظران
مشخص شد. سپس برای تعیین روايي همزمان، اين آزمون به همراه آزمون سنجش شدت لكنت(3 Stuttering Severity Instrument 3 : SSI3 )بعنوان آزمون استاندارد طلايي بر روی 80كودک لكنتي و غیرلكنتي انجام شد. همچنین به منظور بررسي پايايي آزمون ازشیوه
های آزمون باز آزمون و ضريب آلفای كرونبا استفاده شد .

یافته ها: تمامي سوالات موجود در آزمون، ترجمه آسان، كیفیت مطلوب و همچنین روايي محتوايي و صوری داشتند .
همبستگي میان نمرات دو آزمون TOCS و   0/000>r = 0/92 )SSI3 1 P)بدست آمد و ضريب آلفای كرونبا برای كل آزمون (a= 91 p<0/000 )بود. همچنین نسخه فارسي آزمون TOCS پايايي آزمون – بازآزمون داشتند. ( p<0/000 ، ICC =0/97 .)

بحث و نتیجه گیری : نتاي[ حاصل از تحقیق حاضر بیانگر اين بود كه نسخه فارسي و معادg سازی شده آزمون لكنت دوران كودكي از روايي و پايايي قابل قبولي برای كودكان فارسي زبان برخوردار است.

 

برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان:سارا نادري ، محمدرحیم شاهبداغی

 

شهریاری بازدید : 26 دوشنبه 10 مهر 1396 زمان : 11:31 نظرات ()

تدوین برنامه تربیت شنوایی دایکوتیك با همهمه چند گوینده و تأثیر آن بر توانایی بازشناسی گفتار در حضو

زمینه و اهداف: اختلالات پردازش شنوايي در كودكان با مشكلات ارتباطي و تحصیلي همراه است نقص شنوايي دايكوتیک يكي از علائم شايع در كودكان دچار اختلالات يادگیری به شمار مي رود. مطالعه حاضر با هدف تدوين يک برنامه تربیت شنوايي دايكوتیک انجام شد تا بتواند ضمن رفع يا كاهش نقص شنوايي دايكوتیک، توانايي كودک در بازشناسي گفتار در حضور نويز را افزايش دهد.

روش کار: آزمون های اعداد دايكوتیک تصادفي، كلمات و جملات رقابتي اطفال روی 47كودک6
-12 ساله بهنجار که مشکل تحصیلي نداشتند انجام شد. 52 كودک دارای اختلالات يادگیری ازنظر شنوايي دايكوتیک بررسي شدند و كودكاني كه در هريک از آزمون های كلمات و جملات رقابتي اطفال امتیاز نابهنجار در يک يا هر دو گوش خود داشتند در مطالعه وارد شدند. در نهايت 38كودک كه ازنظر سطح شنوايي محیطي بهنجار بودند، شرايط ورود به مطالعه را پیدا كردند.

شهریاری بازدید : 15 چهارشنبه 29 شهريور 1396 زمان : 11:8 نظرات ()

بررسی روند رشد تداعی واژه در کودک فارسی زبان تهرانی

اهداف و زمینه: يكي از اجزای اصلي زبان، معناشناسي است. با افزايش سن، بر تعداد واژگان فرد افزوده مي شود. اين كلمات در خزانة واژگان ذهني ، ذخیره و سازماندهي مي شوند. يكي از شیوه های برر سي سازماندهي بین كلمات، آزمون
تداعي كلمه است. در اين آزمون، فرد بايد با فاصله بعد از هر كلمه ای كه می شنود، اولین كلمه ای را كه به ذهنش میر سد بگويد. مطالعه حاضر به بررسي تداعي كلمه در اسامي و صفات در دانش آموزان پاية اول و پنجم دبستان مي پردازد.

روش ها: در اين پژوهش مقطعي، 72دختر و پسر در دو پایه ی اول و پنجم دبستان به شیوۀ نمونه گیری خوشه ای از مدارس مناطق 1 و7و 17 تهران انتخاب شدند. آزمون تداعي واژه كه روا و پاياست بر روی آنها انجام شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسي و تحلیل قرار گرفت.

 

برگرفته از : پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: مریم ملکیان، زهرا بابایی

شهریاری بازدید : 21 چهارشنبه 22 شهريور 1396 زمان : 11:17 نظرات ()

طراحی و اجراي

اهداف و زمینه: روند ورود دانشجو به يک حرفه از بدو پذيرش وی در آن رشته آغاز میشود. عضويت در حرفه فرد را به پايبندی به اصول و ارزشهای حرفه و دروني سازی آنها ملزم میكند. دانشجويان گفتاردرماني در فرآيند تصمیم گیری های اخلاقي با مشكلات حرفه ای از ساده تا پیچیده روبرو مي شوند. تصمیمات حرفه ای تحت تاثیر اخلاق ها، باورها، ارزش ها، قضاوت حرفه ای، نیازهای مراجع و ساير فاكتورها قرار مي گیرد. بسته آموزشي اخلاق حرفه ای با هدف ارتقاء آگاهي دانشجويان نسبت به اصول رفتار حرفه ای و منشور حقوق بیماران طراحي و اجرا شد.
روش ها:در اين مطالعه مداخله ای، 22 دانشجوی گفتاردرماني) 16 دختر، 6پسر( مقطع كارشناسي ترم پنجم شركت نمودند. در انتهای نیمسال اول رفتار حرفه ای دانشجويان كارآموز با استفاده از چک لیست ارزشیابي رعايت نظم و اخلاق حرفه ای موجود در دفترچه ثبت فعالیتهای بالیني بررسي گرديد. میزان آگاهي دانشجويان نسبت به منشور حقوق بیمار از طريق پرسشنامه بررسي شد.

برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: نگین مرادي 1، درسا حامدي 2، علی قربانی 3، محمدجعفر شاطرزاده یزدي 4، مجید سلطانی

شهریاری بازدید : 46 سه شنبه 14 شهريور 1396 زمان : 10:25 نظرات ()

تسهیل کننده ها و بازدارنده ها دردرمان اختلالات گفتار و زبان کودکان

اختلالات گفتار و زبان از جمله مشكلاتي است كه ابعاد مختلف اجتماعي، نگرشي، رفتار كلامي و غیر كلامي، تعامل با ديگران، كسب تجربه و به يک معني وجوه متمايز انسان از ساير موجودات را تحت تاثیر قرار ميدهد. احساس ناتواني و بيكفايتي از ابعاد آزار دهنده ی پیامد اختلالات در برقراری ارتباط است.
برای آن كه اجرای روشهای درمان به رفع مشكلات ناشي از اختلالات و درمان نارساييهای برقراری ارتباط بیانجامد، بايد بتواند دستگاه عصبي و ادراكي كودک را به نحوی هدايت كند كه از تمام ظرفیت او به درستي استفاده شود. نیروها و امكانات ناچیز كودک بايد به نحوی به كار گرفته شوند كه با روند درمان همراه و همگام شوند.

 

 

برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسنده:علی قربانی

شهریاری بازدید : 21 یکشنبه 05 شهريور 1396 زمان : 10:12 نظرات ()

ترجمه و تطابق فرهنگی آزمون شناختی فیلادلفیا( PBAC )و بررسی روایی و پایایی آن در افراد مبتلا به آلزایمر

اهداف و زمینه: دمانس شايعترين اختلالات شناختي است كه شیوع قابل توجهي در بین افراد سالمند دارد. با توجه به روند پیر شدن جمعیت در كشور، شیوع اختلالات شناختي در جمعیت سالمندان و پیامدهای بهداشتي و اجتماعي كه اين اختلالات به دنبال دارد، تشخیص زودرس اين اختلالات ضروری ميباشد. آزمون شناختي مختصر فیلادلفیا (PBAC)، از آزمون هايي است كه به منظور تشخیص انواع دمانس طراحي شده است. درمطالعه حاضر اين آزمون به زبان فارسي ترجمه شده و روايي و پايايي آن در افراد مبتلا به آلزايمر فارسي زبان به دست آمد.
روش ها: نوع مطالعه از نوع ترجمه و تطابق فرهنگي و مقطعي توصیفي- تحلیلي ميباشد. پس از ترجمه آزمون طبق پروتكل IQOLA، كلمات و تصاوير طبق نظر صاحبنظران معادل سازی شد. نسخه فارسي آزمون PBAC بر روی 20فرد مبتلا به آلزايمر و 50فرد سالم انجام شد. به منظور بررسي پايايي 7تا 10روز بعد دوباره اين آزمون بر روی كل افراد بیمار و 30نفر فرد سالم انجام شد.

یافته ها: روايي صوری آزمون بالاتر از 0/90 می باشد. ثبات دروني با استفاده از آلفای كرونباخ در گروه سالم 0/63 و در گروه بیمار0/77 می باشد. ضريب همبستگي بین تعدادی از بخشهای آزمون ديده شد. ضريب تكرارپذيری(ICC) در گروه سالم 0/95 و در گروه بیمار 0/99 می باشد. نمره كل و زير آزمونهای آن بین دو گروه بیمار و سالم متفاوت بود.
بحث و نتیجه گیری: اين آزمون توانست بین دو گروه مبتلا به آلزايمر و سالم تفاوت قائل شود و از روايي و پايايي مطلوبي برخوردار بود كه با مطالعات گذشته هم راستا بوده است.

برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

نویسندگان: سمانه قاسملو 1، آذر مهري 2، شهره جلایی 3، وجیهه آقا ملایی

شهریاری بازدید : 24 شنبه 28 مرداد 1396 زمان : 11:11 نظرات ()

طراحی برنامه آموزش آگاهی واجی فارسی براي کودکان مدرسه رو و بررسی روایی محتوایی آن

اهداف و زمینه: آگاهي واجي يكي از مؤلفه های فرايند پردازش واجي است كه در كودكان دچار اختلالات خواندن مورد بررسي قرار گرفته است. آگاهي واجي شامل سه سطح آگاهي از هجا، آگاهي از واحدهای درون-هجايي و آگاهي از واج مي باشد. آگاهي از واج به معنای آگاهي بر ساختار صدايي كلمات و دستورزی آن ها مي باشد. بسیاری از كودكان مبتلا به اختلالات خواندن در مهارت های آگاهي از واج دچار مشكل مي باشند؛ لذا توجه به درمان آگاهي از واج در كودكان مبتلا به اختلالات خواندن اهمیت دارد. هدف از انجام اين تحقیق تهیه برنامه آموزش آگاهي از واج برای زبان فارسي (PATPP) برای كودكان مدرسه رو و استانداردكردن آن مي باشد.
روش ها: مطالعه حاضر از نوع غیرتجربي و ابزارسازی مي باشد. به منظور تهیه برنامه آموزشي آگاهي از واج فارسي، با كلمات استاندارد از فهرست واژگان پايه كودكان فارسي زبان، يک قصه تهیه شد. سپس با درنظرگرفتن اصول راهنمای طراحي برنامه های مداخله ای آگاهي واجي، تمرينات مناسب زبان فارسي تدوين گرديد.

شهریاری بازدید : 28 شنبه 21 مرداد 1396 زمان : 10:43 نظرات ()

ارزیابی و درمان آگاهی واجشناختی در کودکان نارساخوان

زمینه و اهداف: آگاهي واج شناختي بازشناسي، تمیز، دستكاری واحدهای مختلف زبان شفاهي اعم از هجا و آغاز و انتهای كلمات است. ارتباط دو جانبه بین يادگیری خواندن و آگاهي واج شناختي وجود دارد. شكلگیری اين ارتباط از سال های پیش از دبستان با افزايش واژگان كودک شروع و در دوران مدرسه هم ادامه پیدا ميكند. در قبل از مدرسه آگاهي واجشناختي ميتواند توانايي يادگیری مهارت خواندن را در سال اول و دوم مدرسه پیشبیني كند و در سال دوم توانايي خواندن كلمه توانايي آگاهي واجشناختي در سال چهارم را پیشبیني ميكند. در اين بخش اصول كلي ارزيابي و درمان آگاهي واج شناختي بحث ميشود.
نکات اصلی: بر اساس فرضیه نقص واجشناختي، كودكان نارساخوان در آگاهي واجشناختي و تناظر واج- نويسه مشكل دارند. آسیبشناس گفتار و زبان به دلیل دانشي كه از اختلالات آواشناختي و واجشناختي دارد نقش مهمي در ارزيابي آگاهي واجشناختي دارد.


برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسنده:زهرا سلیمانی 1

شهریاری بازدید : 19 یکشنبه 15 مرداد 1396 زمان : 10:32 نظرات ()

مقایسه کارایی دو نرم افزار CSSS و praat در محاسبه میانگین دیرش هجاهاي لکنت شده در افراد بزرگسال داراي لک

اهداف و زمینه: در ارزيابي و درمان افراد دارای لكنت، تعیین شدت لكنت از اهمیت ويژه ای برخوردار است. ازاينرو، بسیاری از پژوهشگران بدنبال طراحي مقیاسها و راهكارهای معتبری برای سنجش شدت لكنت هستند. اين پژوهش با هدف مقايسه كارايي دو نرم افزار نمره دهي
كامپیوتری به شدت لكنت (CSSS )و praat در محاسبه میانگین ديرش هجاهای لكنت شده انجام مي شود.
روش ها: در اين مطالعه توصیفي- تحلیلي، 35 فرد مبتلا به لكنت (26 مرد و 9 زن)واجد شرايط ورود به مطالعه كه بین 18تا 42سال (6.02± 26/23=m )سن داشتند، از طريق نمونه گیری در دسترس از كلینیک های گفتاردرماني شهر اصفهان انتخاب شدند. نمونه گفتار خودانگیخته افراد دارای لكنت، از طريق دوربین فیلم برداری ضبط شد. در اين پژوهش در دو تكلیف مجزا، سنجش میانگین ديرش سه تا از طولانی ترین علایم لکنت از طریق نسخه 2/0 برناه CSSS ونسخه 5/3/78 برنامه Pratt بررسی شد.

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: حسین رضائی 1، ندا طهماسبی گرمتانی 1، پیمان زمانی 1، محمد حسین حقیقی زاده 2، معصومه افشانی 3، فردوس تهذیب 3 علی حیدري

شهریاری بازدید : 28 سه شنبه 10 مرداد 1396 زمان : 10:21 نظرات ()

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی شاخص معلولیت صوتی در کودکان (PVHI)

اهداف و زمینه: شیوع اختلالات صوتي در كودكان بین 1 و 24% در مطالعات مختلف گزارش شده است. وجود مشكل صوتي ميتواند تأثیر منفي روی تعاملات اجتماعي كودكان داشته باشد. شاخص معلولیت صوتي در كودكان جهت پي بردن به علت اختلال صدا و بررسي تاثیر آن بر كیفیت زندگي كودک مورد استفاده قرار ميگیرد. هدف پژوهش حاضر بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي شاخص معلولیت صوتي در كودكان ميباشد.
روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصیفي- اعتبارسنجي ابزار بوده كه به صورت مقطعي روی 180 آزمودني كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شده بودند، در ارديبهشت و خرداد 95 در تبريز انجام شد. ابتدا نسخه اصلي پرسش نامه به زبان فارسي ترجمه شد و روايي محتوايي آن توسط 6 آسیب شناس گفتار و زبان و 2 مترجم مسلط به فارسي و انگلیسي مورد تايید قرار گرفت. در انتها نسخه نهايي در يک نمونه آزمايشي بررسي شد. نسخه فارسي شاخص معلولیت صوتي كودكان توسط والدين 135 كودک سالم (4. 47 % دختر، 6 .52 پسر) و 45کودک دارای اختلال صوتی (40% دختر و 60% پسر) که در فاصله سنی 7-12 سال قرار داشتند، تکمیل شد. همه پرسش نامه ها بعد دو هفته مجددا توسط والدین تکمیل شدند.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های توصیفی برای توصیف داده ها، ضریب آلفای کرونباخ به منظور تعیین پایاپایی ثبات درونی و آزمون ناپارامتری یومن ویتنی در سطح .  P≤0.05 برای مقايسه میانگینهای آزمون و بازآزمون استفاده شد.

یافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد كه نسخه فارسي شاخص معلولیت صوتي در كودكان دارای ثبات دروني عالي ميباشد؛ كل (a:0.941) عملکردی (a:0.828) جسمی (a:0.917) و هیجانی (a:0.795) همچنین به لحاظ آماری تفاوت میانگینهای آزمون و باز آزمون معني دار است.

بحث و نتیجه گیری: نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد كه نسخه فارسي شاخص معلولیت صوتي از روايي و پايايي بالايي برخوردار است و ميتواند به عنوان ابزاری مناسب در اختیار متخصصین قرار بگیرد.


برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: زینب خوشحال 1، علی جهان 2، مرتضی قوجازاده 3

شهریاری بازدید : 20 یکشنبه 01 مرداد 1396 زمان : 11:15 نظرات ()

بررسی تاثیر تحریك تلفیقی بوي شیر مادر و مکیدن غیر تغذیه اي بر زمان دستیابی به تغذیه مستقل دهانی در ن

زمینه و هدف: با توجه به آثار مثبت هر يک از محركات بوی شیر مادر و مكیدن غیرتغذيه ای بر مهارت های تغذيه ای در نوزادان نارس، مطالعه ی حاضر به بررسي اثر تركیب دو محرک مكیدن غیرتغذيه ای و بوی شیر مادر بر زمان دستیابي به  تغذيه مستقل در نوزادان نارس پرداخته است.
روش بررسی: اين مطالعه يک كارازمايي بالیني مي باشد كه در دو بیمارستان مهديه و شهداء تجريش شهر تهران در سال 1395 انجام شده است. تعداد 32 نوزاد با سن جنیني 28 تا 32 كه تغذيه با گاواژ برای آنها آغاز شده است با استفاده از تخصیص تصادفي به دو گروه مكیدن غیر تغذيه ای ( 16 نوزاد) و محرک بويايي و گروه مكیدن غیرتغذيه ای (16 نوزاد) وارد شدند. تحريكات در هر دو گروه در 5 دقیقه ی ابتدايي گاواژ، 3 مرتبه در روز و در طي10 روز متوالي ارائه مي شد. وزن گیری، زمان دستیابي به دفعات تغذيه دهاني و سن تقويمي در زمان ترخیص به عنوان معیارهای بررسي آثار مداخلات ثبت شدند.
یافته ها: ارائه ی مكیدن غیرتغذيه ای در تلفیق با بوی شیر مادر منجر به دستیابي نوزادان نارس در سن كمتر بر اساس سن پس از آخرين قاعدگي مادر به اولین تغذيه دهاني( 3 روز)، تغذيه ی مستقل (1 روز) و ترخیص زودتر بر حسب سن پس از آخرين قاعدگي مادر ( 2 روز) در نوزادان نارس مي شود اما تاثیری بر میانگین وزن گیری روزانه و وزن زمان ترخیص ندارد( P>0.05 .)
بحث و نتیجه گیری: اين نتايج نشانگر تاثیر محرک بوی شیر مادر در تلفیق با مكیدن غیر تغذيه ای بر ترخیص در سن پايین تر از بیمارستان، بدنبال آن كاهش هزينه های وارد شده بر دولت جهت بستری نوزادان و تسريع رشد مهارت های دهاني حركتي مي باشد. لذا استفاده از آن
توسط آسیب شناسان گفتار و زبان مثمر ثمر خواهد بود.


برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

نویسندگان: زهرا خداقلی 1، طلیعه ظریفیان، فرین سلیمانی، مریم شریعتی، عنایت اله بخشی

شهریاری بازدید : 22 شنبه 17 تير 1396 زمان : 10:49 نظرات ()

طراحی آزمایة درک ضربالمثل در بزرگسالان فارسی زبان و بررسی ویژگیهاي روان سنجی آن

اهداف و زمینه: ارزيابي درک ضربالمثل برای سنجش سطح كاربردشناسي زبان و تفكر انتزاعي افراد مورد استفاده قرار ميگیرد. با توجه به اينكه ضربالمثلها جزئي از زبان و فرهنگ هر ملت محسوب ميشوند و وابسته به آن هستند نميتوان از آزمونهای زبانهای ديگر برای فارسي زبانان استفاده كرد. از آنجا كه آزموني روا و پايا برای بزرگسالان 20 تا60 ساله در زبان فارسي يافت نشد، به همین خاطر هدف از اين مطالعه طراحي آزماية درک ضربالمثل و بررسي روايي و پايايي آن در بزرگسالان فارسي زبان در نظر گرفته شد. علاوه بر اين عملكرد افراد بر اساس متغیرهای جنسیت، سن و تحصیلات در اين آزمايه نیز مورد بررسي قرار گرفتند.......

 

 

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

نویسندگان: ستاره جمالی نیا 1، اکبر داروئی 2، رباب تیموري 3

شهریاری بازدید : 38 شنبه 10 تير 1396 زمان : 11:39 نظرات ()

بررسی اثربخشی مداخله تکرار ناکلمه بر سرعت خواندن کودکان نارساخوان پایه سوم ابتدایی

اهداف و زمینه: يكي از اين متغیرهای موثردر خواندن، قابلیت حافظه ی فعال واجي است كه به توانايي دانش آموزان در پردازش زبان با استفاده از حافظه برمي گردد مطالعات مختلف حاكي از وجود تفاوت در قسمت های مختلف عملكرد حافظه فعال در كودكان نارساخوان و همتايان طبیعي آنهاست .افرادی كه توانايي تكرار ناكلمه ضعیفي دارند، با يادگیری شكل واجي زبان مشكل دارند. با توجه به اهمیت حافظه فعال واجي در سرعت خواندن و نبود مطالعه ای كه اثربخشي مداخله را در اين گروه كودكان در زمینه حافظه فعال واجي نشان داده باشد.
پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشي مداخله تكرار ناكلمه بر سرعت خواندن كودكان نارساخوان پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان، انجام شد......

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت1396

نویسندگان: سمیرا توکل 1، یلدا کاظمی 2، لیلا قسیسین 2
.1 كارشناس ارشد گفتاردرماني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
.2 مركز تحقیقات اخت ت ارتبااي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

شهریاری بازدید : 22 دوشنبه 29 خرداد 1396 زمان : 11:53 نظرات ()

بررسی تعامل مادر-کودک در تعاملات مادر با کودک مبتلا به اوتیسم

اهداف و زمینه: اختلال طیف اوتیسم، گستره ای از اختلال های تحولي پیچیده است كه با تأخیر يا مشكلاتي در توانايي های شناختي،اجتماعي، هیجاني، زباني، حسي و حركتي مشخص مي شوند. كودكان اوتیسم علاوه بر مسائل و مشكلاتي كه از درون خود با آنها مواجه هستند.
از طرف محیط پیرامون خود نیز تحت تاثیر مي باشند. ارتباط برقرار كردن، گسترش دهنده و پیشران روابط اجتماعي و يک ضرورت برای همه روابط است و هنگامي كه با تعامل والد-فرزند مي آيد، نقش حیاتي ايفا میكند . آن ايجاد و حفظ روابط بین والدين و فرزندان است كه باعث تعامل قوی بین والدين و كودک مي شود و به طور قابل توجهي به درک و پذيرش متقابل بین والدين و فرزند كمک میكند . نقش خانواده به عنوان اولین محیط آموزشي درايجاد و يا عدم ايجاد اختلالات رفتاری، پیدايش بیماری ها واختلالات رواني انكارناپذير است.........

 

 

 

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

نویسنده: اکبر بهرامی 1، فرانك صالحی 2، محمد نوري

شهریاری بازدید : 108 سه شنبه 23 خرداد 1396 زمان : 10:15 نظرات ()

برآورد روایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی مقیاسی تولید آوایی نوزاد(prise)

اهداف و زمینه: پرسشنامه ارزيابي مقیاسي تولید آوايي نوزاد (prise) يک مقیاس رايج مبتني بر گزارش والد است كه برای ارزيابي تولید آوايي در كودكان استفاده مي شود. اين پرسشنامه به ويژه تولید آواسازی های پیش واژگاني كودكان در موقعیت های روزانه را ارزيابي میكند كه شامل 11 آيتم بوده كه نقاط عطف رشد آواسازی های پیش كلامي را بررسي مي كند. در حال حاضر، ابزاری جهت ارزيابي آواسازی های كودكان خردسال فارسي زبان موجود نمي باشد، در حالي كه تشخیص و مداخله زودهنگام كودكان دچار مشكل از سن زير يک سالگي در توان بخشي مورد تاكید مي باشد. بنابراين، هدف از اين مطالعه انطباق و اعتبارسنجي پرسشنامه prise برای كودكان فارسي زبان دارای شنوايي طبیعي 3 تا 18 ماهگی بود....

برگرفته از: پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 1396

نویسنده: دکتر محمد مجید اوریادي زنجانی 1، مریم وهاب 2، پردیس یاري 3
.1 دكترای گفتاردرماني، گروه گفتاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي شیراز، شیراز، ايران
.2 كارشناس ارشد گفتاردرماني، گروه گفتاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي شیراز، شیراز، ايران
.3 كارشناس گفتاردرماني

شهریاری بازدید : 45 سه شنبه 16 خرداد 1396 زمان : 10:30 نظرات ()

نقش کاردرمانگران در تیم مراجعان با آسیب هاي حسی-حرکتی همراه با اختلالات گفتاري

اختلالات حسي و حركتي يكي از تظاهرات شايع در بیماريهای رشدی كودكان، ضربات مغزی، سكته مغزی و بسیاری از بیماريهای دژنراتیو مغز بشمار ميآيد. تیم توانبخشي در مداخلات آسیبهای حسي-حركتي اندامها كاردرمانگر و فیزيوتراپي ميباشند،اما بروز اين اختلال در سیستم گفتار و زبان و بلع به حضور گفتاردرمانگران در اين تیم ضرورت چشمگیری ميبخشد. به منظور نیل به بالاترين سطح بهبودی در اين گروه از مراجعان ايجاد تعامل و آشنايي با نقش هريک اعضای تیم اصلي انكارناپذير بوده و اين مهم تنها در روشنگريهايي حاصل ازنشستهای بین متخصصین اين حوزه میسر است.در اين میزگرد سعي ميشود تا نقش هر يک از اعضای تیم اختلالات حسي-حركتي در بیماران مبتلا به اختلالات گفتاری مورد بحث قرار گیرد.


برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی

نویسنده: ایراندکتر ملاحت اکبرفهیمی
استاديار دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران- كاردرمانگر، دكترای علوم اعصاب شناختي

شهریاری بازدید : 33 شنبه 06 خرداد 1396 زمان : 12:30 نظرات ()

ساخت بسته ي تصویري جفتهاي کمینه براي کودکان 5تا6/5 ساله و تعیین روایی آن

اهداف و زمینه: هدف از اين پژوهش تهیهی ابزار مورد نیاز برای آن دسته از روشهای درماني است كه از جفت های كمینه به عنوان بخشي از فرآيند درمان استفاده ميكنند.
روشها: به منظور ساخت اين بسته، 11 فرآيند واجي بر مبنای مطالعات كتابخانهای انتخاب گرديد. سپس جفتهای كمینه به هر كدام از اين فرآيندها تخصیص داده شد و روايي محتوايي آنها به روش لاوشه و با مراجعه به ده صاحبنظر ) 5 آسیبشناس گفتار و زبان و 5
زبانشناس( تعیین شد. در گام بعد تصاوير مناسب برای جفتهای كمینه انتخاب شدند. در پايان، برای تعیین توافق نام تصاوير از 45 کودک تک زبانه ی فارسی زبان 5تا6/5 سالهی حاضر در5 مرکز پیش دبستانی و5 مهدکودک نمونه گیری به عمل آمد..........

برگرفته از:پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران _ اردیبهشت 96        

حنانه اردلان 1، طلیعه ظریفیان 2

شهریاری بازدید : 33 یکشنبه 31 ارديبهشت 1396 زمان : 10:52 نظرات ()

مقایسه ای رابطه ی اشاره و گفتار در افراد لکنتی با افراد طبیعی بزرگسال

مقدمه و اهداف: مدت زمان مدیدی است که شاهد همراهی اشارات دست و بازو با گفتار هستیم، لیکن راهی که از طریق آن این دو شیوه بیان در تولید با یکدیگر مرتبط می شوند هنوز به طور کامل شناخته شده نیست. یک راه مناسب برای بررسی رابطه ی بین اشاره و گفتار زمانی است که جریان گفتار به شکل موقتی مختل می شود، که این وضعیت در مورد لکنت زبان به بهترین شکل صادق است. بنابراین لکنت، فرصت مناسبی را برای مشاهده ی رابطه ی اشاره و گفتار در زمانی که گفتار مختل شده است فراهم می آورد. لذا در تحقیق حاضر قصد داریم تا به مقایسه اشارات خود انگیخته ی گفتار در بزرگسالان لکنتی و روان بپردازیم. هدف از این کار، دستیابی به بینش صحیح، درخصوص ماهیت رابطه ی بین اشاره و گفتار در بزرگسالان است که با مشاهده ی تأثیر اختلال در گفتار به وسیله ی لکنت بر تولید اشارات همراه صورت می گیرد.

روش اجرا:

سه قطعه فیلم داستانی تقریباً 2 دقیقه ای، با فاصله برای فرد پخش می شد. پس از ارائه ی هر قطعه ی فیلم از وی خواسته می شد تا داستان را با حداکثر جزئیات ممکن برای شنونده ای که روبرویش نشته تعریف کند. و در همان حال از او ضبط ویدئویی به عمل می آمد.

اهم یافته ها:

تعداد کل اشارات به کار رفته در گفتار افراد لکنتی نسبت به افراد طبیعی کمتر بود و تفاوت معناداری داشت.

نسبت اشارات نمادین به تعداد گفته ها در افراد لکنتی نسبت به افراد طبیعی کمتر بود و تفاوت معناداری داشت.

نسبت اشارات نمادین به تعداد گفته ها در افراد لکنتی نسبت به افراد طبیعی کمتر بود و تفاوت معناداری داشت.

در بیش از 70٪ موارد حرکات اشارات نمادین دست درحین لکنت، متوقف(فریز) شده یا دچار برگشت می شد.

نتیجه گیری پژوهش:

اشاره و گفتار، آنچنان در تولید به شکل نزدیکی با یکدیگر پیوند خورده اند که یک سیستم ارتباطی یکپارچه را تشکیل می دهند و نقص در یکی (در اینجا گفتار) منجر به نقص در دیگری خواهد شد.

شهریاری بازدید : 106 شنبه 19 تير 1395 زمان : 10:14 نظرات ()

بررسی و مقایسه مهارتهای آگاهی واجی و سرعت نامیدن در کودکان نارساخوان و عادی(هشتمین کنگره گفتاردرم

-هدف:

در طی دهه های اخیر ارتباط میان نقص در مهارتهای آگاهی واجی با مشکلات خواندن بطور وسیعی پذیرفته شده است و عمده ترین علت نارساخوانی، مشکلات پردازش واجی در نظر گرفته شده است. اگرچه نتایج تحقیقات اخیر در زمینه سرعت نامیدن، حاکی از اینست که این مهارت منبع احتمالی دیگری جهت نارساخوانی می باشد.

روش بررسی:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه مهارتهای آگاهی واجی و سرعت نامیدن برروی 58 کودک پایه دوم ابتدایی شهر تهران صورت گرفته است. 28 نفر از آزمودنیها نارساخوان و 30 نفر عادی بودند.

شهریاری بازدید : 236 سه شنبه 14 مهر 1394 زمان : 10:0 نظرات ()

بررسی وضعیت خواندن و دیکته کودکان پایه اول تهران(ششمین همایش، طاهره سیما شیرازی، آذر مهری)

در این پژوهش، 100 نفر دانش آموز دختر و پسر کلاس اول به صورت تصادفی از 5 منطقه تهران(شمال جنوب مرکز شرق و غرب) انتخاب شدند و وضعیت خواندن متن (دقت سرعت درکت مطلب) املا، خواندن کلمات استثنایی پربسامد(کل خوانی) نا کلمه ها (خواندن آوایی) و تناظر نویسه / واج در ایشان بررسی شد. جهت بررسی وضعیت خواند از متن های داستانی کوتاهی استفاده شد که تقریبا تمامی واژه های آن در کتاب فارسی کلاس اول موجود است. در مورد کلمات دیکته نیز با استفاده از کتاب فارسی کلاس اول واژه هایی انتخاب شدند که از لحاظ ساختار هجایی، طول کلمهة به کار گیری تمام حروف فارسی استثنائات زبان نوشتاری فارسی و . . . ویژگی های لازم را داشته باشند.

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت خواندن کودکان کلاس اولی از نظر دقت، سرعت و درک مطلب در متن های غیردرسی(اما با واژه های آشنا) و چگونگی ارتباط خواندن ایشان با وضعیت دیکته است. همچنین با استفاده از آزمون ناکلمه ها و آزمون کلمات استثنائی پربسامد، وضعیت خواندن آوایی و کل خوانی این گروه بررسی شد، و با استفاده ازنرم افزار SPSS معنادار بودن آنها مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

 

ششمین همایش گفتاردرمانی، طاهره سیما شیر

شهریاری بازدید : 198 یکشنبه 07 مهر 1392 زمان : 17:28 نظرات ()

بررسی توانایی تکرار ناکلمه در کودکان لکنتی و غیرلکنتی 8-5 ساله: بررسی عملکرد فرضیه اصلاح پنهان (CRE)

- مقدمه:

هدف از مطالعه حاضر سنجش فرضیه اصلاح پنهان (Hypothesis Covert Repair) یعنی بررسی چرخه واجی فرایند تولید کلمه در کودکان لکنتی می باشد.

روش بررسی:

در پژوهش حاضر، حدود 40 ناکلمه دوهجایی و سه هجایی طراحی گردید و پس از بررسی مقدماتی، به 12 کودک لکنتی و 12 کودک غیرلکنتی 8-5 سال با استفاده از نرم افزار DMDX ارائه گردید و از کودک خواسته شد که بلافاصله پس از شنیدن ناکلمه آن را تکرار نماید. پس از تکرار ناکلمه زمان واکنش هر کودک در تکرار ناکلمه توسط نرم افزار مذکور ثبت می گردید و تعداد خطاهای واجی و پاسخهای صحیح آنها مشخص می گشت.

یافته ها:

نتایج حاکی از آن بو که کودکان لکنتی در کلیه موارد به استثنای زمان واکنش ناکلمه های سه هجایی عملکرد ضعیفتری را ارائه نمودند. البته نتایج پژوهش از نظر آماری معنادار نبود (Pvalue = 0/2)

نتیجه گیری:

شواهد حاصل از این پژوهش تفاوتهایی را میان عملکرد کودکان لکنتی و غیرلکنتی نشان می دهد. که می تواند امکان وجود نقص در فرایندهای زبانی کودکان لکنتی به ویژه رمزگزاریهای واجی آنان در مکانیسم تولید واژه را مطرح نماید. همچنین الگوی تفاوتهای بدست آمده میان دو گروه با فرضیات CRH همخوانی نشان می داد

شهریاری بازدید : 133 چهارشنبه 19 تير 1392 زمان : 12:59 نظرات ()

بررسی کیفیت گفتار کودکان فارسی زبان 5-4 ساله شهرهای سمنان، بیرجند و تنکابن سال 1383(هشتمین همایش گفت

- مقدمه و هدف:

توانایی زبانی در یک فرد ازطریق پنج شاخص کیفیت گفتار، روانی گفتار، دقت گفتار، پیچیدگی گفتار، سرعت گفتار و میزان واژگان در دسترس بررسی می شود. این مطالعه چهار شاخص(به استثنای دقت گفتار) را در کودکان طبیعی فارسی زبان 5-4 ساله شهرهای سمنان، تنکابن و بیرجند بررسی می کند.

مواد و روش ها:

مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. تعداد 30 نمونه در هر شهر و جمعاً 90 کودک از میان کودکان مهدهای کودک، پس از گرفتن آزمون انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از جمع آوری نمونه های گفتاری، داده ها تحلیل و مشخصه های فرعی محاسبه شد و درنهایت نتایج حاصله در سه شهر با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و کروسکال والیس مقایسه گردید.

یافته ها:

میانگین طول پنج گفته طولانی و میانگین تعداد فعل در جمله در گفتار آزاد کودکان سمنانی بطور معنی داری از کودکان بیرجندی بیشتر بوده اما میانگین تعداد بندهای وابسته در جمله در گفتار توصیفی کودکان تنکابنی و بیرجندی بیشتر از کودکان سمنانی بود. همچنین غنای واژگانی در گفتار آزاد و سرعت گفتار آزاد و توصیفی کودکان بیرجندی از کودکان سمنانی و تنکابنی بیشتر است و نهایتاً میانگین طول گفته در گفتار توصیفی کودکان سمنانی از کودکان تنکابنی بیشتر بود.

نتیجه گیری:

گویش بر شاخص های کیفیت گفتار فرد تاثیر می گذارد. بنابراین بایستی در ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات زبانی کودکان دارای گویش های مختلف، تفاوتهای مربوط به کیفیت گفتار آنها را درنظر گرفت.

 

شهریاری بازدید : 143 چهارشنبه 19 تير 1392 زمان : 12:47 نظرات ()

هنجاریابی سرعت گفتار و سرعت خواندن در دانش آموزان دختر پایه دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران و مقایسه آ

-مقدمه:

پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی سرعت گفتار و سرعت خواندن در دانش آموزان دختر کلاس دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران و مقایسه آنها انجام شده است. سرعت گفتار شاخص مهمی در ارزیابی و درمان اختلالات ناروانی گفتار مانند لکنت، شتابان گویی، آپراکسی، دیزارتری است.

روش تحقیق:

این پژوهش روی 200 دانش آموز دختر در شهر تهران انجام شد. 100 نفر از پایه دوم و 100 نفر از پایه پنجم انتخاب شدند فارسی زبان بودن، نداشتن اختلالات گفتار و زبان، اختلالات عصب شناختی و اختلالات رفتاری، از جمله شرایط انتخاب آزمودنی ها بود. متن مربوط به خواندن نیز از کتاب فارسی آنها انتخاب شده بود. نمونه گفتاری نیز به وسیله تعریف داستان گرفته شد و سپس نمونه های ضبط شده از لحاظ تعداد واژه و هجا مورد شمارش قرار گرفتند. معیار شمارش واژه ها تعداد تکواژهای آزاد بود و کلمات مرکبی که شامل دو تکواژ آزاد بودند به عنوان دو کلمه شامرش شدند. میان اندازه هایی که ناکلمه بودند شمارش نشده اند ولی میان اندازه های کلمه ای و کلمات تکرار شده، مورد شمارش قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های t مستقل و t زوجی استفاده شده است.

شهریاری بازدید : 154 دوشنبه 17 تير 1392 زمان : 9:55 نظرات ()

بررسی ارتباط آگاهی واج شناختی و هجی کردن در کودکان فارسی زبان مقطع دوم ابتدایی شهر کرج(هشتمین کنگر

-مقدمه:

آگاهی واج شناختی بخشی از دانش زبانی است و ارتباط مستقیم و معنی داری با مهارت سوادآموزی و مهارت خواندن و نوشتن دارد. آگاهی وج شناختی شامل سه مولفه آگاهی هجایی، آگاهی از واحدهای درون هجائی(تجانس و قافیه) و آگاهی واجی است. نتایج پژوهش ها در جوامع مختلف و در زبان های گوناگون نشان می دهد که بین آگاهی واج شناختی و مهارت هجی کردن ارتباط وجود دارد این پژوهش با هدف بررسی وجود ارتباط در زبان فارسی انجام شده است.

روش شناسی:

این پژوهش برروی 219 دانش آموز دختر و پسر از چهار منطقه شهر کرج انجام شد. ابتدا از آزمودنی ها آزمون آگاهی واج شناختی به صورت انفرادی بعمل آمده و در مرحله بعد آزمون هجی کردن انجام می شد این مطالعه به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است.

شهریاری بازدید : 358 شنبه 15 تير 1392 زمان : 16:20 نظرات ()

تعداد صفحات : 2

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 277
 • کل نظرات : 43
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 305
 • آی پی امروز : 4
 • آی پی دیروز : 30
 • بازدید امروز : 12
 • باردید دیروز : 199
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 12
 • بازدید هفته : 565
 • بازدید ماه : 2,162
 • بازدید سال : 2,886
 • بازدید کلی : 206,111